Özgün Araştırma

İletim Tipi Patolojilerde Hava Yolu Vestibüler Uyarılmış Myojenik Potansiyellerin Ayırıcı Tanıdaki Rolü

10.5152/jarem.2013.01

  • Özlem Konukseven
  • Togay Müderris
  • Banu Müjdeci
  • Çağıl Gökdoğan
  • Songül Aksoy

Gönderim Tarihi: 14.02.2013 Kabul Tarihi: 18.02.2013 J Acad Res Med 2013;3(1):24-27

Amaç:

Son yıllarda literatürde iletim tipi işitme kayıplarının etyopatogenezinde orta kulak patolojileri dışında geniş vestibüler aquaductus sendromu ve semisirküler kanal dehisansı gibi iç kulak tipi patolojilerinin de yer aldığı belirtilmiştir.

Yöntemler:

Çalışmamızda iletim tipi patolojilerde hava yolu vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller (VEMP) bulgularını değerlendirmek ve VEMP testinin iç ve orta kulak patolojilerinde ayırıcı tanıdaki önemini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaya yaş aralığı 18-60 (ortalama 38,4±16,4) olan ve mikst tip işitme kaybı tespit edilen olguların 270 kulağı (94 kulak bilateral, 82 kulak unilateral) dahil edildi.

Bulgular:

Kulakların 212’sinde kronik otitis media (KOM)-73’ü kolesteatomlu KOM-mevcuttu. Elli sekiz kulakta timpanik membran intakttı. Unilateral KOM’lu (kuru, santral perfore) bir olguda ve otoskleroz ön tanısı ile takip edilen 42 hastanın üçünde VEMP pozitif izlendi (%7,1). Bilgisayarlı tomografik incelemelerde bu olguların birinde bilateral geniş vestibüler aquaductus sendromu (GVAS), üçünde unilateral semisirküler kanal dehisansı (SSKD) saptandı.

Sonuç:

İletim tipi işitme kaybı varlığında hastalara VEMP yapılması hastayı gereksiz cerrahi müdahaleden kurtarabilir ve yapılacak cerrahi girişimi belirlemede yardımcı olabilir. (JAREM 2013; 3: 24-7)

Anahtar Kelimeler: Vestibüler uyarılmış kas potansiyelleri, iletim tipi işitme kayıpları, semisirküler kanal dehisansı, geniş vestibüler akuaduktus