Özgün Araştırma

İnfertil Hastalarda Uterusun Değerlendirilmesinde Salin İnfüzyon Sonohisterografisi’nin Yeri

10.5152/jarem.2015.721

  • Önder Aydın
  • Serkan Kumbasar
  • Süleyman Salman
  • Hale Akın
  • Ayşenur Kumbasar
  • Erman Sever

Gönderim Tarihi: 24.03.2015 Kabul Tarihi: 31.03.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):102-106

Amaç:

Uterusun değerlendirilmesi rutin infertilite araştırmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çalışmanın amacı transvajinal ultrasonografi (TvUSG) ile uterusun değerlendirilmesi esnasında kontrast medialar kullanarak endometrial görüntülemenin infertilite araştırmalarının bir parçası olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır.

Yöntemler:

İnfertilite şikayeti ile Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 102 infertil olguya merkezimizde salin infüzyon ile sonohisterografi (SİS) yapıldı. Prosedür hakkında hastalar bilgilendirildi ve rızaları alındı. Veriler prospektif olarak toplandı. Elde ettiğimiz sonuçlar daha önce uterin değerlendirme için sadece histerosalpingografi (HSG) ve TvUSG kullanılan geniş bir hasta kohortu ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

Salin infüzyon sonohisterografi yapılan 102 infertil hastanın %20,5’inde anormal intrakaviter bulgular saptanmıştır. Kontrol grubunda ise bu oran %7,4’tür. SİS grubunun total anormal intrakaviter bulgu oranı anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıştır (p<0,01). Uterin anomaliler her iki grupta birbirine yakındır. SİS grubunda %4,9 iken kontrol grubunda %5,03’tür. Grupların uterin anomali oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05).

Sonuç:

Salin infüzyon sonohisterografi (SİS) tekniği, uygulama kolaylığı, maliyetinin düşük oluşu, özel bir ekipman gerektirmemesi gibi avantajlarının yanı sıra özellikle intrauterin patolojilerin tespit ve ayrıcı tanılarının yapılmasında değerli sonuçlar veren bir yöntemdir. Özellikle bir de infertil hastalarda, uterin patolojilerin sıklığının çok daha fazla olduğu göz önüne alınırsa, SİS infertilite araştırmalarında rutin olarak kullanılabilir. (JAREM 2015; 5: 102-6)

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, histerosalpingografi, sonohisterografi, histeroskopi, transvajinal ultrasonografi