Özgün Araştırma

İntraüretral Prilokain Fleksibl Sistoskopi Yapılan Erkek Hastalarda Etkili Anestezi Sağlar: Prospektif Randomize Klinik Çalışma

10.5152/jarem.2013.360

  • Erdal Alkan
  • Oğuz Özkanlı
  • Alpaslan Yüksel
  • Murad Başar
  • Derya Balbay

Gönderim Tarihi: 19.08.2013 Kabul Tarihi: 04.11.2013 J Acad Res Med 2013;3(3):108-111

Amaç:

Sistoskopi üroloji pratiğinde en sık yapılan girişimlerden biridir. Gelişen teknolojiyle beraber fleksibl aletlerin kullanımı artmıştır. Böylece işlemler daha konforlu ve daha az ağrılı hale gelmiştir. Fleksibl sistoskopide uygulanan lokal anestezinin süresi, lokal anestezik madde miktarı ve şekli ile ilgili net bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmanın amacı; fleksibl sistoskopi yapılan erkek hastalarda hissedilen ağrının kontrolünde lokal anestezik ajan olan prilokain kullanımının lubrikan etkisi de olan lidokain jel kullanımına üstün olup olmadığını ortaya koymaktır.

Yöntemler:

Çalışmaya Ocak 2012 - Aralık 2012 tarihleri arasında fleksibl sistoskopi yapılan 70 erkek hasta dahil edildi. Çalışmayla ilgili bilgilendirme ve yazılı onam alındıktan sonra hastalar 2 gruba ayrıldı. Grup 1’deki 34 hastaya, %2’lik 10 mL lidokain jel lubrikan etki açısından fleksibl sistoskop üzerine sürülerek sistoskopi işlemi hemen yapıldı. Grup 2’deki 36 hastaya, 20 mL %2’lik prilokain üretral yoldan verildi ve 15 dakika sonra sistoskopi işlemi gerçekleştirildi. Sistoskopiden hemen sonra vizuel analog ağrı skalası (VAS) sorgulaması yapılarak kaydedildi.

Bulgular:

Gruplar arasında yaş ile ilgili istatistiksel fark izlenmezken (p=0,218), sistoskopi süreleri açısından anlamlı fark vardı (p=0,027) ve işlem süresi grup I’de daha uzundu. Grup I’de VAS skorları anlamlı derecede daha yüksekti (p=0,001). Daha sonra her iki grup sistoskopi endikasyonlarına göre 2 alt gruba ayrıldı. Her iki grupta da terapötik amaçlı sistoskopi yapılan hastaların VAS skoru diagnostik sistoskopi yapılanlara göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermekteydi (p=0,001; p=0,009).

Sonuç:

Çalışmamızda üretraya instile edilen ve sistoskopi öncesi üretrada 15 dakika bekletilen prilokainin özellikle genç erkeklerde konforlu bir lokal anestezik etki gösterdiğini gözlemledik. (JAREM 2013; 3: 108-11)

Anahtar Kelimeler: Fleksibl sistoskopi, ağrı, prilokain, lidokain