Özgün Araştırma

JAM-A rs790056 ve LFA-1 rs8058823 Varyasyonlarının Böbrek Kanseri Üzerine Etkileri

10.5152/jarem.2019.2891

  • Halime Hanım Pençe
  • Burcu Çaykara
  • Sadrettin Pençe
  • Bengü Tokat
  • Alper Ötünçtemur

Gönderim Tarihi: 18.03.2019 Kabul Tarihi: 17.04.2019 J Acad Res Med 2019;9(1):41-44

Amaç:

Böbrek kanseri farklı tipte histolojilere sahip alt grupları içeren bir kanser türüdür ve gelecekte böbrek kanseri vakalarının artması beklenmektedir. Bağlantı adezyon molekülü A (JAM-A) transmembran bir glikoprotein olarak invazyon, metastaz ve zayıf prognoz gibi kanser özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu sebeple çalışmamızda JAM-A ve ligandı lenfosit fonksiyon ilişkili antijen-1 (LFA-1)’de yer alan gen varyasyonlarının böbrek kanseri üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.

Yöntemler:

50 böbrek tümörü ve 50 sağlıklı çevre dokudan DNA izolasyonu yapıldı. DNA örneklerinden gen varyasyonları polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon parça uzunluk polimorfizimi yöntemleriyle incelendi. İstatistiksel analiz için Statistical Package for Social Sciences, versiyon 22 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) kullanıldı ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

JAM-A rs790056 ve LFA-1 rs8058823 varyasyonlarının genotip ve allel dağılımları tümör ve sağlıklı çevre dokularında benzer bulundu (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamızda JAM-A rs790056 ve LFA-1 rs8058823 varyasyonlarının böbrek kanseri üzerine etkisi olmadığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: JAM-A, rs790056, LFA-1, rs8058823, böbrek kanseri