Özgün Araştırma

Jinekolojik Laparoskopide Veres Sonrası Kapalı Trokar ile Açık Giriş Tekniğinin Etkinlik Komplikasyon ve Postoperatif Ağrı Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Çalışma

10.5152/jarem.2012.25

  • Murat Bozkurt

Gönderim Tarihi: 20.09.2012 Kabul Tarihi: 05.12.2012 J Acad Res Med 2012;2(3):104-108

Amaç:

Bu çalışmada, benign jinekolojik patolojiler için yapılan laparoskopik operasyonlarda batına girmek için uygulanan, veres sonrası kapalı trokar tekniği ile açık giriş tekniği, etkinlik, perioperatif özellikler, komplikasyonlar, postoperatif ağrı skalası ve analjezik ihtiyaçları açısından karşılaştırıldı.

Yöntemler:

Prospektif olarak yapılan çalışmaya Şırnak İdil Devlet Hastanesi ve Universal Malatya hastanesi jinekoloji kliniğine başvuran 213 hasta dahil edildi. Peritoneal kaviteye girişte 152 hastaya veres sonrası kapalı trokar tekniği (Grup 1), 61 hastaya ise açık giriş tekniği (Grup 2) uygulanmıştır

Bulgular:

Her iki hasta grubunda yaş, BMI, parite gibi bazal değerlendirmeler açısından fark izlenmedi. Toplam operasyon süresi her iki grupta benzerdi (p=0.085). Grup 1’de operasyona başlamak için geçen süre Grup 2’den uzun bulundu (p=0.036). Perioperatif komplikasyonlar açısından değerlendirildiğinde Grup 1’de peritoneal kaviteye ilk girişte başarısızlık (p=0.023) ve preperitoneal insuflasyon (p=0.028) Grup 2’den fazla izlendi. Grup 2’de ameliyat konforunu bozan gaz kaçağı daha fazla bulundu (p=0.016). Grup 1’de hemoglobin düşüşü Grup 2’den daha düşük bulundu (p=0.048). Minör hematom, yara yeri enfeksiyonu, ürolojik yaralanma, paralitik ileus açısından karşılaştırıldığında her iki grupta fark izlenmedi. Operasyondan sonra bakılan 6. ve 24.saat VAS skorları (3.1’e karşı 3.4; 2.1’e karşı 2.5) ve analjezik ihtiyacı karşılaştırıldığında grup 1 ile grup 2 arasında fark izlenmedi (p=1.27).

Sonuç:

Her iki tekniğin birbirine mutlak üstünlüğü olmamakla birlikte, avantajlarının ve dezavantajlarının olduğu görüldü. Cerrahın deneyimine ve alışkan olduğu tekniğe göre her ikisinin de tercih edilebileceği sonucuna varıldı. (JAREM 2012; 2: 104-8)

Anahtar Kelimeler: Veres sonrası kapalı giriş tekniği, açık giriş tekniği, jinekolojik laparoskopi, laparoskopik komplikasyonlar