Orijinal Araştırma

Juvenil İdiyopatik Artrit Aktivitesi ile İlişkili Serum Visfatin ve Adiponektin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

10.4274/jarem.galenos.2021.43043

  • Oktay Çalışkan
  • Zeynep Banu Güngör
  • Özlem Balcı Ekmekçi
  • Hakan Ekmekçi
  • Kenan Barut
  • Sezgin Şahin
  • Amra Adroviç Yıldız
  • Şeyma Dümür
  • Özgür Kasapçopur
  • Mine Kucur

Gönderim Tarihi: 15.02.2021 Kabul Tarihi: 26.03.2021 J Acad Res Med 2021;11(2):120-125

Amaç:

Amacımız, adipoz dokudan salgılanan adiponektin ve visfatin düzeylerinin juvenil idiyopatik artrit (JİA) aktivitesi ile olası ilişkisini rutin kullanılan biyokimyasal parametrelerle karşılaştırarak değerlendirmek ve hastalık aktivitesi ile tedavinin izlenmesinde bu iki parametrenin rolünü araştırmaktır.

Yöntemler:

Wallace kriterlerine göre; çalışma grubu aktif, remisyon ve kontrol gruplarından oluşmaktadır. Serum adiponektin ve visfatin seviyeleri enzime bağlı immunosorbent test yöntemi ile analiz edilmiştir. Tam kan sayımı, eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) rutin olarak ölçüldü. Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) hesaplandı.

Bulgular:

Aktif ve kontrol grupları arasında serum visfatin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05); serum adiponektin düzeyleri açısından aktif ve remisyon grupları arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Rutin olarak ölçülen laboratuvar parametrelerinde de anlamlı farklılıklar saptandı; aktif, remisyon ve kontrol grupları arasında ESH, CRP ve trombosit sayıları anlamlı (p<0,05) iken; lökosit ve nötrofil sayıları ile nötrofil, lenfosit yüzdeleri ve NLO değerlerinde ise sadece aktif ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar (p<0,05) bulundu.

Sonuç:

JİA hastalarında serum visfatin düzeylerinin, ESH ve CRP değerleri ile korelasyonu göz önüne alındığında bu iki parametrenin hastalığın aktivitesini değerlendirmede yararlı olabileceğini düşünmekteyiz. Visfatinin aksine; serum adiponektin düzeyleri, JİA’nın başlangıcında hastalığın aktivitesi açısından tanısal parametre yerine tedavinin yararlılığının izlenmesinde kullanılabilir. Bu çalışmada yer alan JİA’lı olgu sayısı relatif olarak az olmasına rağmen yine de bu iki yeni parametrenin hastalığın aktivitesinin değerlendirilmesinde ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde özellikle yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi yönünde katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Adipositokin, adiponektin, enflamasyon, juvenil idiyopatik artrit, visfatin

Tam Metin (İngilizce)