Olgu Sunumu

Kadın Hastada Sonda Balonu Kalıntısına Sekonder Gelişen Mesane Taşı

10.5152/jarem.2015.676

  • Mustafa Zafer Temiz
  • Murat Dinçer
  • Engin Kandıralı

Gönderim Tarihi: 17.02.2015 Kabul Tarihi: 28.04.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):131-133

Literatürde mesane içerisinde çok çeşitli yabancı cisim olguları rapor edilmiştir. Mesane içi yabancı cisimler üretra yoluyla veya komşu diğer organlardan migrasyon veya perforasyon nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Bu olgu sunumunda mesanede patlatılmış foley balonu ve bunun enküstrasyonu sonucu gelişen mesane taşı vakasını sunmayı amaçladık. Kırk beş yaşında kadın hasta sağ yan ağrısı ile jinekoloji kliniğinden polikliniğimize refere edildi. Hastanın üriner sistem ultrasonografisinde mesane lümeninde 25 mm’lik taş saptandı ve sistolitotripsi planlandı. Sistoskopide mesane lümeninde yaklaşık 3 cm’lik taş saptandı ve sistolitotripsi uygulandı. Sistolitotripsi sırasında taşın nüvesinde beyaz lateks materyal ile uyumlu yaklaşık 2 cm’lik yabancı cisim izlendi. Takiben yabancı cisim forsepsi ile mesane içi yabancı cisim dışarı alındı. Yabancı cismin patlamış sonda balonu olduğu saptandı. Mesaneye uygulanan sonda balonuna ait kalıntılar mesane içi yabancı cisimlere neden olabilmektedir. Genellikle sonda balonu rüptürü ile ortaya çıkan bu kalıntılar birçok potansiyel komplikasyona neden olabilmektedir. Bu komplikasyonlardan en iyi bilineni sonda kalıntılarının taş formasyonu için nidus görevi üstlenmesidir. Oluşumunu kolaylaştırabilecek infravezikal obstrüksiyon ihtimalinin az olduğu kadın hastalarda, mesane taşı varlığında yabancı cisim olasılığı üroloji pratiğinde bilinen bir gerçektir. Olgumuz bu varsayıma örnek olma özelliği taşıması açısından önemlidir. Kadın hastalarda mesane taşı varlığında mesane içi yabancı cisim ihtimali göz önünde tutulmalıdır. (JAREM 2015; 5: 131-3)

Anahtar Kelimeler: Mesane taşı, üretral kateterizasyon, yabancı cisim