Özgün Araştırma

Kardiyak Miksomaların Tedavisinde Klinik ve Cerrahi Deneyimimiz: Erken ve Orta Dönem Sonuçlar

10.5152/jarem.2013.21

  • Hafize Yalınız
  • Uğur Göçen
  • Atakan Atalay
  • Şerafettin Demir
  • Vecih Keklik
  • Orhan Kemal Salih

Gönderim Tarihi: 02.07.2013 Kabul Tarihi: 04.08.2013 J Acad Res Med 2013;3(2):84-87

Amaç:

Kardiyak miksoma en sık görülen iyi huylu kalp tümörleridir. Bu çalışmada, eksizyon cerrahisi yapılan intrakardiyak miksomalı hastaların erken ve orta dönem sonuçları değerlendirilmiştir.

Yöntemler:

Miksoma nedeni ile 1988 ve 2012 yılları arasında opere edilen, ortalama yaşı 56 olan (yaş aralığı 33-78) 31 hasta değerlendirildi. Hastaların 18’i kadın, 13’ü erkek idi. On iki hastada (%38,7) konjestif kalp yetmezliği ve 19 hastada (%61,3) mitral obstruksiyon semptomları mevcuttu. Operasyon öncesi tanı transtorasik 2 boyutlu ekokardiyografi ile kondu. On dokuz hastada sağ atrial mixoma,12 hastada sol atriyal miksoma mevcuttu. Cerrahi tedavide kardiyopulmoner bypass altında geniş eksizyon uygulandı.

Bulgular:

Serebral embolisi olan bir hasta postoperatif erken dönemde öldü. Ortalama takip süresi 9,8±1,4 yıl idi. Otuz hasta NYHA sınıf I olarak düzenli olarak takip edilmiş ve hastalarda nüks görülmemiştir.

Sonuç:

Miksomalı tüm hastalarda hemen cerrahi tedavi indikasyonu vardır. Atrial miksomanın cerrahi eksizyonunun erken ve orta dönem sonuçları mükemmeldir. (JAREM 2013; 3: 84-7)

Anahtar Kelimeler: Miksoma, transtorasik ekokardiyografi, cerrahi, eksizyon