Özgün Araştırma

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları

10.5152/jarem.2012.15

  • Arzu Ayraler
  • Hülya Akan
  • E. Çiğdem Kaspar
  • Selda Handan Karahan Saper
  • İlker Murat Çağlar
  • Hande Oktay Türeli
  • Osman Karakaya

Gönderim Tarihi: 27.03.2012 Kabul Tarihi: 30.06.2012 J Acad Res Med 2012;2(2):59-63

Amaç:

Kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların kardiyak risk faktörlerine karşı daha önce eğitim ve danışmanlık alıp almadıklarını ve eğitim ve danışmanlık aldı ise önerilere uyup uymadıklarını saptamak.

Yöntemler:

Bu çalışma Ağustos-Eylül 2011 aylarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Polikliniği’ne başvuran hastalar arasında gerçekleştirilmiş kesitsel bir anket çalışmasıdır. Anket sosyo-demografik değişkenler ve hastaların egzersiz, genel beslenme danışmanlığı, diyabet ve hipertansiyon diyeti ve kolesterolsüz diyet eğitimi, sigara bırakma danışmanlığı, aspirin gibi koruyucu hekimlikle ilgili danışmanlık alıp almadıklarını ve aldılarsa bu önerilere uyup uymadıklarını içeren sorulardan oluşmuştur. Hastaların boy ve kilo ölçümleri poliklinik ortamında ölçülmüş ve vücut kitle indeksleri hesaplanmıştır.

Bulgular:

Çalışmaya 115 kadın (%58.1) ve 83 erkek (%41.9) olmak üzere toplam 198 kişi dahil edildi. Yaş ortalaması 54.60±15.65 idi. Genelde yüksek oranda danışmanlık aldıklarını belirtmek ile birlikte uyum oranları düşüktü. Erkeklerin sigara bırakma tavsiyesine ve aspirin kullanma önerisine uyumları kadınlara göre düşüktü. Sağlık algısı orta ve kötü olanlar sigara bırakma önerisine daha fazla uymuştu. İlkokul mezunları beklenenin üzerinde diyabet ve hipertansiyon diyetini uygulamıştı. Evli olanlar hipertansiyon diyet tavsiyesine daha fazla uymuştu (p<0.05).

Sonuç:

Kardiyoloji polikliniğine başvuran hastalar risk faktörleri ile ilgili yüksek oranda öneri ve danışmanlık alıyor görünmekle beraber, bu önerilere uyum oranları oldukça düşüktür. Cinsiyet, eğitim, medeni durum gibi etmenlerin koruyucu tıp önerilerine uyumu etkilemektedir. Hasta uyumunun neden düşük olduğuna ve uyum oranlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. (JAREM 2012; 2: 59-63)

Anahtar Kelimeler: Kardiyovaskülar hastalık, kardiyovasküler risk faktörleri, yaşam stili değişikliği, hasta uyumu