Özgün Araştırma

Kliniğimizde Laparoskopik Yöntemle Tedavi Edilen Dermoid Kist Olgularının Analizi

10.5152/jarem.2014.524

  • Süleyman Salman
  • Ayşe Ender Yumru
  • Onur Duman
  • Abdulhamit Bozyiğit
  • Fatma Ketenci Gencer
  • Elif Sümer Durkadın
  • Baki Erdem
  • Murat Bozkurt

Gönderim Tarihi: 06.05.2014 Kabul Tarihi: 05.08.2014 J Acad Res Med 2014;4(2):55-57

Amaç:

Bizim bu çalışmadaki amacımız, laparoskopik olarak tedavi edilen matür kistik teratom olgularının retrospektif olarak değerlendirip sunmak ve kist içerği batına dökülen hastalarda ne gibi komplikasyonlar gelişebileceğini irdelemekti

Yöntemler:

Kliniğimizde 2008 ile 2014 yılları arasında laparoskopik olarak tedavi edilen matür kistik teratom olguları retrospektif olarak analiz edildi. Laparoskopi sırasında kistektomi yada ooferektomi yapıldığı ve hangi hastalarda kist rüptürü oluştuğuna bakıldı. Kist rüptürü oluşan hastalarda posoperatif komplikasyon oluşup oluşmadığına bakıldı. Postoperatif komlikasyonların nasıl yönetldiğine bakıldı.

Bulgular:

Toplam 22 hastanın 15’ine laparoskopik kistektomi yapılırken 7 hastaya laparoskopik ooferektomi uygulandı. Laparoskopik kist eksizyonu yapılan toplam 8 hastanın kist içeriği batına döküldü, bu hastalardan Sadece 1 tanesinde postoperatif komplikasyon gelişti, bu hasta hospitalize edilip medikal olarak tedavi edildi.

Sonuç:

Laparoskopik yöntem dermoid kist vakalarında tercih edilecek tedavi yöntemidir. Bizim çalışmamızda 15 hastaya laparoskopik kist eksizyonu uygulanırken 7 hastaya laparoskopik ooferektomi uygulandı. Kistektomi uygulanan 8 hastada kist rüptürü oluştu. Kist rüptürü oluşan 1 hastada postoperatif komplikasyon gelişti ve medikal olarak tedavi edildi. Kist içeriği batına dökülecek olursa iyice temizlenmelidir ve batın serum fizyolojik ile yıkanmalıdır. Eksize edilen kistin endobag kullanarak dışarıya çıkarılması kist içeriğinin batın içine dökülmesine engel olabilir. Laparoskopik yöntem matür kistik teratomların tedavisinde seçilecek ilk yöntem olmalıdır. Genç hastalarda overler mümkün olduğunca korunmaya çalışılmalıdır. İnfertilitesini tamamlamış perimenapozal hastalarda ooferektomi yapılabilir. (JAREM 2014; 2: 55-7)

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, dermoid kist, kist rüptürü