Özgün Araştırma

Kliniğimizde Yapılan Total Laparoskopik Histerektomi Operasyonlarının Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2015.598

  • Süleyman Salman
  • Yavuz Tahsin Ayanoğlu
  • Murat Bozkurt
  • Serkan Kumbasar
  • Berker Kavşi
  • Erkin Sertoğlu
  • Refika Genç Koyucu

Gönderim Tarihi: 06.11.2014 Kabul Tarihi: 29.01.2015 J Acad Res Med 2015;5(1):10-13

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, çeşitli endikasyonlarla toplam laparoskopik histerektomi (TLH) yaptığımız 83 hastanın sonuçlarını retrospektif olarak literatür eşliğinde irdelenmesini içermektedir.

Yöntemler:

Çalışmamızda, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ocak 2013-Ekim 2014 tarihleri arasında TLH yapılan 83 hastanın ameliyat endikasyonlarını, operasyon yöntemini, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarını, ameliyat süresini, hastaların hastanede kalış süresini, preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerleri arasındaki farkı retrospektif olarak değerlendirdik.

Bulgular:

Toplam laparoskopik histerektomi yapılan 83 hastanın yaş ortalaması 49’du, en çok endikasyon sebebi %27,7 oranı ile menoraji idi. Hastaların vücut kitle indeksi ortalaması 28,7±4,3, operasyon süresi ortalama 132,16±48,5 dakika, hastanede yatış süresi ortalama 3,38±1,6 gün, preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerleri arasındaki fark ortalama 2 g/dL, toplam komplikasyon oranı %6 olarak saptandı.

Sonuç:

Toplam laparoskopik histerektomi, abdominal histerektominin yerine tercih edilecek iyi bir yöntemdir. En sık yapılan jinekolojik ameliyatlardan biri olan histerektomi laparoskopik yöntemle yapıldığında; postoperatif hasta memnuniyeti açısından, daha çabuk iyileşme, daha az analjezik ihtiyacı, kesi yeri ile ilgili daha az komplikasyolar, daha erken taburcu olma gibi kanıtlanmış birçok üstünlüğe sahip olmasına rağmen TLH günümüzde abdominal histerektomiye göre daha az uygulanmaktadır. Laparoskopi eğitiminin artması ve cerrahi ekipmanın kolay ulaşılabilir olmasıyla bu durumun değişeceğini düşünmekteyiz. Bir dezavantaj gibi görülen operasyon süresinin fazlalığı ise artan cerrahi tecrübe ile azaltılabilir. (JAREM 2015; 5: 10-3)

Anahtar Kelimeler: Toplam laparoskopik histerektomi, histerektomi, cerrahi tecrübe