Özgün Araştırma

KOAH Atakta Tiroid Fonksiyonları Değişir mi?

10.5152/jarem.2014.454

  • Gülfidan Aras
  • Dilek Kanmaz
  • Sevim Purisa
  • Figen Kadakal
  • Esin Yentürk
  • Firdevs Atabey
  • Aysun Aynacı
  • Veysel Yılmaz

Gönderim Tarihi: 09.01.2014 Kabul Tarihi: 03.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(1):18-24

Amaç:

Tiroid dışı hastalık sendromu kronik obstriktif akciğer hastalığı (KOAH) atağında tetiklenebilir. Çalışmamızda KOAH atağında olan hastalarda tiroid fonksiyon bozukluklarını ve tiroid antikorlarının varlığını ve diğer klinik ve arter kan gazı, üre, kreatinin, international normalized ratio (INR) vb. parametrelerle ilişkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

KOAH atağının 1-3. günlerinde non-invaziv mekanik ventilasyon uygulanan 21 olgu (17 erkek/4 kadın) çalışmaya alındı. Olguların tümünün free T3, fT4, TSH düzeyleri, glikoz, üre, kreatin, hematokrit, hemoglobin, protrombin zamanı (PT), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) parametreleri, 10 olgunun tiroid antikorları değerlendirildi. Dahiliye polikliniğine sağlık kontrolü amaçlı başvuran 17 sağlıklı, sigara içmeyenlerden kontrol grubu oluşturuldu ve benzer parametreleri değerlendirildi. Analizler SPSS 17,0 istatistik programında yapılmıştır.

Bulgular:

KOAH'lı olguların yaş ortalaması 5,95±10,63, vücut kitle indeksi 23,19±5,8 kg/m2 (n=21), sağlıklı olguların yaş ortalaması 54,35±7,33 kg/m2, vücut kitle indeksi 26,94±5,3 (n=17). Ortalama fT3, TSH düzeyi KOAH'lı olgularda sağlıklı kontrol grubuna göre daha düşüktü, fT4 ise daha yüksekti (hasta grup ort±SD (median); fT3 2,52±0,48 (2,69), fT4 0,99±0,16 (1,01), TSH 0,95±0,7 (0,80). Free T3, KOAH ataktaki olguların %33,33'ünde düşüktü, TSH ise %14,28 olguda normal değerlerin altındaydı (sırasıyla, p=0,001, p=0,001, p=0,009). Protrombin zamanı fT3 ile negatif olarak koreleydi (rs= -0,520, p=0,03).

Sonuç:

Protrombin zamanı ile free T3 düzeyleri arasındaki negatif korelasyon bu çalışmada saptanan yeni bir bulgudur. Sağlıklı olgulara göre KOAH atakta saptanan daha düşük fT3 düzeyleri diğer çalışmalarla da desteklenmektedir. (JAREM 2014; 1: 18-24)

Anahtar Kelimeler: Tiroid, KOAH, KOAH atak