Orijinal Araştırma

Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemi Hastanesinin Nöroşirürji Kliniğinde 3 Ay Boyunca Yapılan Ameliyatlar ve Koronavirüs Hastalığı-2019 Bulaşı Açısından Etkileri

10.4274/jarem.galenos.2021.47966

  • Mert Şahinoğlu
  • Derya Karaoğlu Gündoğdu
  • Murat Ertaş
  • Fırat Yıldız
  • Ender Köktekir
  • Hakan Karabağlı

Gönderim Tarihi: 19.01.2021 Kabul Tarihi: 15.06.2021 J Acad Res Med 2021;11(2):192-198

Amaç:

Sağlık çalışanları koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) ile mücadelede en ön safta bulunmaktadır ve ne yazık ki bulaş riski en yüksek olan meslek grubudur. Bu yüzden pandemi döneminde tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi beyin ve sinir cerrahisi örgütleri de bulaş riskini azaltmak için çoğu olgunun ertelenmesini veya azaltılmasını önermişlerdir. Literatür taramalarımızda pandeminin ilk 3 ayında yapılan ameliyatlarla beyin cerrahlarının ne kadarının COVID-19 ile enfekte olduğunu gösteren bir çalışma bulamadık. Biz de bu çalışma ile pandeminin ülkemizdeki ilk 3 ayında opere ettiğimiz olguları inceledik ve bu olgularda bulunan, beyin ve sinir cerrahlarına COVID-19 bulaşı durumunu değerlendirdik.

Yöntemler:

Pandemi döneminde (11 Mart-31 Mayıs 2020) kliniğimizde opere ettiğimiz 188 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yapılan cerrahilerin özellikleri, bakılan COVID-19 testleri, sonuçları, cerrahi sırasında nöroşirurjikal açıdan alınan önlemler ve cerrahi sonrasında, beyin ve sinir cerrahlarında COVID-19 semptomlarının görülme oranları saptandı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 188 hastanın hiçbiri COVID-19 kesin tanısı ile operasyona alınmadı. Ancak 25’inin (%13,29) anamnezinde COVID-19 ile temas veya semptom açısından şüphe mevcuttu. 9 (%36) hastanın polimeraz zincirleme reaksiyonu testi COVID-19 pozitif olarak geldi. Çalışmaya dahil edilen hastaların cerrahisinde bulunan beyin ve sinir cerrahisi ekibindeki toplam doktor sayısı ise 9 idi. Çalışmanın yapıldığı 3 aylık pandemi döneminde cerrahilere katılan beyin ve sinir cerrahlarında COVID-19 semptomu saptanmadı.

Sonuç:

Ülkemizdeki pandeminin ilk dalgasının yükselişinde birçok farklı ameliyat gerçekleştirmiş olsak da, bazı basit önlemlerle beyin ve sinir cerrahlarında COVID-19 semptomu oluşturacak bulaşın önüne geçildi. Bu çalışmanın, COVID-19’un nöroşirürjikal cerrahilere bağlı cerrahi ekibe bulaşma derecesini nicel olarak gösteren literatür açısından öncü bir çalışma olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, beyin cerrahi, pandemi, cerrahi, bulaşma

Tam Metin (İngilizce)