Özgün Araştırma

Kronik Baş Ağrısı Hastalarında Profilaktik Tedaviye Uyunç ve İnternet/Sosyal Medya Kullanımının Etkisi

10.4274/jarem.galenos.2024.02418

  • Bahar Erbaş
  • Özlem Kesim Şahin

Gönderim Tarihi: 06.09.2023 Kabul Tarihi: 23.02.2024 J Acad Res Med 2024;14(1):6-13

Amaç:

Kronik baş ağrısı olan hastaların ilaç profilaksisine uyunç oranlarını ve bu oranı etkileyen, internet ve sosyal medya kullanımı gibi faktörleri belirlemektir.

Yöntemler:

Bu çalışma Mayıs ve Eylül 2021 tarihleri arasında iki hastanede yürütülmüştür. Çalışmaya profilaksi tedavisi gerektiren kronik baş ağrısı olan yetişkin hastalar alınmıştır. Demografik veriler, baş ağrısı tipleri/özellikleri, profilaktik ilaçlar, Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği skorları ve internet/sosyal medya kullanım süresi (saat/gün) kaydedilmiştir. İlaç Uyuncu Bildirim ölçeği puanları, baş ağrısı özelliklerindeki değişiklikler ve ilaçla ilişkili yan etkiler birinci ayda değerlendirilmiştir

Bulgular:

Çalışmaya 113 hasta dahil edilmiştir. Birinci ay ilaç uyunç oranının %72,6 olduğu görülmüş ve hastaların çoğunda migren varlığı (%69) tespit edilmiştir. İnternet/sosyal medya kullanım süresinin uzamasının ve ilaç yan etkisi varlığının ilaç uyunçsuzluğunu artırdığı görülmüştür (p=0,005). Başlangıçta maksimum baş ağrısı şiddetinin düşük olmasının ilaç uyuncu olasılığını azalttığı saptanmıştır (p=0,005). Devlet hastanesi hastalarının (p=0,036) ve evli hastaların (p=0,048) uyunçsuzluğa daha yatkın olduğu görülmüştür.

Sonuç:

İnternet/sosyal medya kullanımı, baş ağrısı şiddeti ve ilaca bağlı yan etkiler ilaç uyuncu ile ilişkili en önemli faktörlerdir. Kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşları, ilaç uyuncunu artırmak için internet ve sosyal medyayı iletişim kanalları olarak kullanmalıdır. Sağlık politikalarının sağlık çalışanı-hasta diyaloğuna daha fazla zaman tanıyacak şekilde düzenlenmesi tedavi uyuncunu artırabilir.

Anahtar Kelimeler: İlaç uyuncu, kronik baş ağrısı, internet/sosyal medya

Tam Metin (İngilizce)