Özgün Araştırma

Kronik Pelvik Ağrı Ayırıcı Tanısında Pelvik Venöz Konjesyon

10.5152/jarem.2017.1259

  • Elif Evrim Ekin
  • Hülya Kurtul Yıldız

Gönderim Tarihi: 07.08.2016 Kabul Tarihi: 09.11.2016 J Acad Res Med 2017;7(2):70-73

Amaç:

Kronik pelvik ağrılı hastalarda pelvik venöz konjesyon (PVK) sıklığını araştırmak.

Yöntemler:

Retrospektif çalışmamızda, kronik pelvik ağrı nedeni ile sakroiliak eklem manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya pelvik MRG incelemesi yapılan sıralı 171 hasta pelvik venöz konjesyon yönünden değerlendirilmiştir. Parauterin-periprostatik alanda çapı 6 mm ve daha geniş variköz venöz yapılar saptanması pelvik venöz konjesyon olarak kabul edildi. Anlamlılık sınırı p<0,05 ve çift yönlü olarak alındı.

Bulgular:

Tüm hastalar göz önüne alındığında 45 (%26,3) hastada PVK saptandı. PVK görülme sıklığı kadınlarda %31,8, erkeklerde %16,4 olarak hesaplandı. Pelvik venöz konjesyon kadınlarda, erkeklere göre daha sık izlenmektedir (p=0,044 Ki-kare testi). PVK saptanan hastalarda medyan yaş 35 (19-63) idi.

Sonuç:

Pelvik venöz konjesyon yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde de sık saptanan bir patolojidir. Kronik pelvik ağrısı bulunan hastalarda ayırıcı tanıda her zaman akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pelvik venöz konjesyon, kronik pelvik ağrı, disparoni