Orijinal Araştırma

Kutanöz Vasküler Tümörlerde ve Perisitik Tümörlerde Cyclin D1, Östrojen Reseptörü ve TAG72’nin Patogenetik ve Prognostik Önemi

10.4274/jarem.galenos.2022.35220

 • Sevil Karabağ
 • Kıvılcım Erdoğan
 • Akif Mirioğlu
 • Özge Zorlu
 • Gülfiliz Gönlüşen
 • Serdar Özbarlas

Gönderim Tarihi: 13.08.2022 Kabul Tarihi: 23.11.2022 J Acad Res Med 2022;12(3):137-142

Amaç:

Malign vasküler tümörlerde perisit kaybının varlığını araştırmak, ayrıca vasküler ve perisitik kökenli tümörlerde, tümör hücreleri ile tümör mikroçevresinde hücre döngüsü düzenleyicileri siklin D1, östrojen reseptörü (ER) ve tümör ilişkili glikoproteini 72 (TAG72) ekspresyonlarının varlığını saptamak amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Toplam 38 vasküler ve perisitik kökenli tümörde immünohistokimya ile siklin D1, ER ve TAG72 çalışıldı. Malign olguların metastaz ve prognoz verileri hastane bilgi sisteminden kaydedildi. Bulgular: Otuz sekiz hastamızda tespit edilen tümörlerin dağılımı şu şekilde idi: 16 hemanjiyom, 9 glomus tümörü, 8 epithelioid anjiyosarkom, 3 epiteloid hemanjiyoendotelyoma, 1 infantil hemangioperisitom ve 1 malign glomus tümörü. Perisit kökenli tümörler ile malign vasküler tümörlerin siklin D1 ekspresyonları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,508). Benign-malign vasküler-perisitik tümörler kıyaslandığında dört grup arasında siklin D1 ekspresyonunda istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,465). Vasküler ve perisitik kökenli tümörler arasında da istatistiksel anlamlı boyanma farkı saptanmadı (p=0,104). Yalnızca bir malign glomus tümörlü olguda ER ekspresyonu izlendi. Hiçbir olguda TAG72 ekspresyonu gözlenmedi.

Bulgular:

Otuz sekiz hastamızda tespit edilen tümörlerin dağılımı şu şekilde idi: 16 hemanjiyom, 9 glomus tümörü, 8 epithelioid anjiyosarkom, 3 epiteloid hemanjiyoendotelyoma, 1 infantil hemangioperisitom ve 1 malign glomus tümörü. Perisit kökenli tümörler ile malign vasküler tümörlerin siklin D1 ekspresyonları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,508). Benign-malign vasküler-perisitik tümörler kıyaslandığında dört grup arasında siklin D1 ekspresyonunda istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,465). Vasküler ve perisitik kökenli tümörler arasında da istatistiksel anlamlı boyanma farkı saptanmadı (p=0,104). Yalnızca bir malign glomus tümörlü olguda ER ekspresyonu izlendi. Hiçbir olguda TAG72 ekspresyonu gözlenmedi.

Sonuç:

Çalışmamız siklin D1’in bu grup tümörlerde driver mutasyon olarak bulunabileceğini desteklemektedir. Perisit kaybının maligniteye yol açtığı hipotezini destekleyecek veri elde edilememiştir. Oldukça nadir görülen bir grup tümör olan kutanöz vasküler ve perisitik kökenli tümörlerin hücre siklus protein ekspresyonlarını kıyaslayarak bu grup tümörlerin patogenezini aydınlatacak çalışmalara ışık tuttuğumuzu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Vasküler tümör, perisit, siklin D1, östrojen reseptörü, TAG72

Etik Komite Onayı: Çalışma Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı (sayı: 102, tarih: 7 Ağustos 2020).

Hasta Onamı: Retrospektif çalışma.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazar Katkıları: Cerrahi ve Medikal Uygulama - A.M., Ö.Z., S.Ö.; Konsept - S.K., K.E.; Dizayn - S.K., K.E., A.M., G.G., S.Ö.; Veri Toplama veya İşleme - S.K., A.M., G.G.; Analiz veya Yorumlama - S.K., K.E., Ö.Z.; Literatür Arama - S.K., Ö.Z.; Yazan - S.K., K.E., A.M., Ö.Z., G.G., S.Ö.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


Resimler

 1. Calonje JE. Vascular tumors. WHO Classification of Tumours Editorial Board. WHO classification of tumours of soft tissue and bone, 5th ed. IARC Press, Lyon (France); 2020. p. 137-56.
 2. Chapter 21 Benign Vascular Tumors and Malformations, Chapter 22 Hemangioendothelioma: Vascular Tumors of Intermediate Malignancy, Chapter 23 Malignant Vascular Tumors, Chapter 25 Perivascular Tumors. Goldblum JR, Folpe AL, Weiss S. Enzinger and Weiss’s Soft Tissue Tumors, 7th ed. Canada; 2020. p. 639-765.
 3. Ribeiro AL, Okamoto OK. Combined effects of pericytes in the tumor microenvironment. Stem Cells Int 2015; 2015: 868475.
 4. Raza A, Franklin MJ, Dudek AZ. Pericytes and vessel maturation during tumor angiogenesis and metastasis. Am J Hematol 2010; 85: 593-8.
 5. Bergers G, Song S. The role of pericytes in blood-vessel formation and maintenance. Neuro Oncol 2005; 7: 452-64.
 6. Weinberg RA. The retinoblastoma protein and cell cycle control. Cell 1995; 81: 323-30.
 7. Khabaz MN, Abdelrahman AS, Butt NS, Al-Maghrabi B, Al-Maghrabi J. Cyclin D1 is significantly associated with stage of tumor and predicts poor survival in endometrial carcinoma patients. Ann Diagn Pathol 2017; 30: 47-51.
 8. Remmele W, Stegner HE. Vorschlag zur einheitlichen Definition eines Immunreaktiven Score (IRS) für den immunhistochemischen Ostrogenrezeptor-Nachweis (ER-ICA) im Mammakarzinomgewebe [Recommendation for uniform definition of an immunoreactive score (IRS) for immunohistochemical estrogen receptor detection (ER-ICA) in breast cancer tissue]. Pathologe 1987; 8: 138-40.
 9. Seeliger H, Pozios I, Assmann G, Zhao Y, Müller MH, Knösel T, et al. Expression of estrogen receptor beta correlates with adverse prognosis in resected pancreatic adenocarcinoma. BMC Cancer 2018; 18: 1049.
 10. Choa J, Kima KM, Kimb HC, Leeb WY, Kangc W, Parkc YS, et al. The prognostic role of tumor associated glycoprotein 72 (TAG-72) in stage II and III colorectal adenocarcinoma. Pathology Research and Practice 2019; 215: 171-6.
 11. Fu M, Wang C, Li Z, Sakamaki T, Pestell RG. Minireview: Cyclin D1: normal and abnormal functions. Endocrinology 2004; 145: 5439-47.
 12. Girard N, Marin C, Hélias-Rodzewicz Z, Villa C, Julié C, de Lajarte-Thirouard AS, et al. CARMN-NOTCH2 fusion transcript drives high NOTCH2 expression in glomus tumors of the upper digestive tract. Genes Chromosomes Cancer 2021; 60: 723-32.
 13. Xiao X, Hong L, Sheng M. Promoting effect of estrogen on the proliferation of hemangioma vascular endothelial cells in vitro. J Pediatr Surg 1999; 34: 1603-5.
 14. Dohgu S, Takata F, Yamauchi A, Nakagawa S, Egawa T, Naito M, et al. Brain pericytes contribute to the induction and up-regulation of blood-brain barrier functions through transforming growth factor-beta production. Brain Res 2005; 1038: 208-15.
 15. Ponnusamy MP, Venkatraman G, Singh AP, Chauhan SC, Johansson SL, Jain M, et al. Expression of TAG-72 in ovarian cancer and its correlation with tumor stage and patient prognosis. Cancer Lett 2007; 251: 247-57.
 16. Thor A, Viglione MJ, Muraro R, Ohuchi N, Schlom J, Gorstein F. Monoclonal antibody B72.3 reactivity with human endometrium: a study of normal and malignant tissues. Int J Gynecol Pathol 1987; 6: 235-47.
 17. Sirgi KE, Wick MR, Swanson PE. B72.3 and CD34 immunoreactivity in malignant epithelioid soft tissue tumors. Adjuncts in the recognition of endothelial neoplasms. Am J Surg Pathol 1993; 17: 179-85.
 18. Wenig BM, Abbondanzo SL, Heffess CS. Epithelioid angiosarcoma of the adrenal glands. A clinicopathologic study of nine cases with a discussion of the implications of finding “epithelial-specific” markers. Am J Surg Pathol 1994; 18: 62-73.