Özgün Araştırma

Larenks Kanserinin Lokal Özellikleri ile Boyun Metastazlarının İlişkisi

10.5152/jarem.2018.2304

  • Yusuf Aydın
  • Ceki Paltura
  • Fatih Tetik
  • Elife Kımıloğlu
  • Mehmet Külekçi

Gönderim Tarihi: 16.07.2018 Kabul Tarihi: 24.07.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):191-197

Amaç:

Larenks kanserinin lokal özellikleri ile boyun metastazlarının ilişkisinin değerlendirilmesi.

Yöntemler:

Bu çalışma 2003 yılından 2016 yılına kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde larinks tümörü sebebiyle total ya da parsiyel larinjektomi ve boyun diseksiyonu uygulanmış olan 119 hastanın verilerini içermektedir. Postoperatif patoloji incelemelerinde tümör histopatolojisi, tümör differansiyasyonu, perinöral invazyon, kıkırdak invazyonu ve lenfovasküler invazyon, larinksteki primer tümörün lokalizasyonu, piriform sinüs apeksi, anterior komissür, dil kökü, tiroid kartilaj, preepiglottik bölge, band, aryeepiglottik plika, laringeal ventrikül, epiglot laringeal yüz, arytenoid vokal proces,arytenoid tutulumu ve vokal kordların hareketleri ve boyun diseksiyonunun patoloji spesmenlerinin raporlarından metastazik lenf nodlarının durumu gözden geçirildi. Lokal yayılımı belirleyen anatomik bölgelere invazyon ile tümör histopatolojisi ve boyun diseksiyonu arasındaki bağlantı gözden geçirildi.

Bulgular:

Preoperatif trakeotomi açılması, hasta yaşı, vokal kord hareketlerinin durumu boyun metastazı açısından fark yaratmamıştır. Lokal yayılıma bakıldığında piriform sinüs, dil kökü tutulumu, band tutulumu, aryeepiglottik plika tutulumu, epiglotun laringeal yüzünün tutulumu ve arytenoidin tutulmuş olması istatistiksel olarak anlamlıdır.

Sonuç:

Literatür ile uyumlu ve benzer sonuç elde edilmiş olmasına rağmen daha kesin bir sonuca ulaşmak için boyun metastazı saptanmış daha yüksek sayıda hasta ile yapılan multidisipliner çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Larenks kanseri, larenjektomi, boyun metastazı