Özgün Araştırma

Maksillektomi Defektlerinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Steriolitografi Kullanılarak Üretilen Obturatör Bulblarının Doğruluğunun Değerlendirilmesi: Ex Vivo Çalışma

10.5152/jarem.2018.2188

  • Sema Murat

Gönderim Tarihi: 03.06.2018 Kabul Tarihi: 23.06.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):186-190

Amaç:

Çalışmamızda, intraoral maksillektomi defektlerinde konvansiyonel ölçü tekniğine alternatif olarak konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin (KIBT) kullanılması ve stereolitografi ile de obturatör protezlerinin defekt bölgesine yerleşen bulb bölümlerinin üretilerek doğruluklarının hacimsel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

İnsan kadavra maksillalarında (n=9) oluşturulan yapay defektlerden KIBT cihazı ile elde edilen DICOM dosya formatındaki 2 boyutlu görüntü kesitlerinin MIMICS yazılımı ile 3 boyutlu rekonstrüksiyonları yapılmıştır. Ardından sert doku ve yumuşak doku datası yazılımın tasarım modülü 3-MATIC içerisine aktarılarak sanal modeller oluşturulmuş ve maksiller defektler için defekt yüzey sınırları baz alınarak obturatör bulb modelleri tasarlanmıştır. 3 boyutlu volümetrik görüntüler stl dosya formatına dönüştürüldükten sonra stereolitografi cihazında obturatör bulblarının üretimi gerçekleştirilmiştir. Defektin fiziksel modeli ise A tip silikon ölçü materyali ile defekt başlangıç sınırları baz alınarak elde edilmiştir. Silikon ve rezin bulbların hacimleri su deplasman tekniği ile ölçülmüştür. İstatistiksel analiz için veriler, Minitab Release 15 istatistiksel yazılım programına aktarılmıştır. Tek yönlü varyans analizi ile 2 teknik arasındaki hacimsel sapmalar kıyaslanmıştır Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular:

KIBT görüntüleri ile elde edilen hacim değerleri silikon ölçülerin hacim değerlerinden daha düşük bulunsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).

Sonuç:

Maksillektomi defektlerinde KIBT görüntülerinin kullanılması ile oluşturulan 3D modellemeler ile defektle uyumlu obturatörlerin/bulbların üretilmesi mümkün gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: 3D yazıcı, konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin (KIBT), maksillektomi, obturatör, steriolitografi