Özgün Araştırma

Mental Motor Retarde Çocuklarda Hepatit A ve B Sıklığı

10.5152/jarem.2018.1696

  • Nafiye Urgancı
  • İhsan Kafadar

Gönderim Tarihi: 26.08.2017 Kabul Tarihi: 22.03.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):125-128

Amaç:

Motor ve mental fonksiyon kaybı olan bakıma muhtaç çocuklar hepatit A virus (HAV), hepatit B virus (HBV) enfeksiyonu gibi bulaşıcı hastalıklar yönünden risk altındadır. Literatürde mental retardeli çocuklarda HAV ve HBV enfeksiyon sıklığı ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde bu konudaki tek çalışma spastik çocuklara özel hizmet veren bir hastanede yapılmış olup sadece evde bakılan mental motor retardeli (MMR) çocuklarda benzer çalışmaya rastlanmadı. Bu nedenle evde bakıma muhtaç mental motor retardeli çocuklarda anti HAV IgG, HBs Ag, anti- HBc total ve anti- HBs sıklığını araştırdık.

Yöntemler:

Çocuk Gastroenteroloji polikliniğine Haziran 2015- Aralık 2016 tarihleri arasında beslenme düzenlenmesi nedeni ile getirilen, motor ve mental fonksiyonlarını kaybeden 95 olgu alındı. Tüm olguların HBsAg, anti-HBs, anti- HBc IgG ve anti HAV düzeyleri “Chemiluminescent Assay ELISA” (COBAS TaqMan 48, Roche Diagnostics, Pleasanton, CA, USA) yöntemi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Doksan beş olgunun %47’si (45 olgu) kız, %53’i (50 olgu) erkek olup yaş ortalaması 9±1,7 yaş (4-17 yaş) idi. Olguların %63’ünde anti-HAV IgG pozitif, %37’sinde negatif bulundu. Anti-HAV IgG pozitif olguların %13’ü hepatit A aşısı ile aşılanmış idi. Geri kalan %87’si ise aşısız idi. Olguların %74’ünde anti-HBs pozitif, %26’sında anti-HBs negatif saptandı. Anti-HBs pozitif olanların %81,4’ü aşılı, geri kalan %18,6’sı aşılama öncesi doğan çocuklar idi. Yaşlara göre hepatit A ve B seroprevelans dağılımı; 4-7 yaşında %23, 8-12 yaşında %32 13-17 yaşında ise %45 saptandı. Hepatit B seroprevalansı ise 4-7 yaşında %21, 8-12 yaşında %46 13-17 yaşında ise %33 saptandı.

Sonuç:

Sonuç olarak çalışmamızdaki hepatit A ve B seroprevalans oranlarını, bakımevlerinde yapılan çalışmaların aksine sağlıklı çocuklardakinden farklı bulamadık. Bunu da olgularımızın tümünün bakımevlerinde değil aile ortamında bakılmaları yanı sıra ailelerin bu çocuklarda sağlıklı çocuklara uygulanan aşılama programına uymaları ile açıklayabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Hepatit A, hepatit B sıklığı, mental retarde, çocuklar