Özgün Araştırma

Metastatik Mide Karsinomlu Hastalarda Periton Metastazı Varlığının Prognostik Etkisi

10.5152/jarem.2017.1763

  • Nebi Serkan Demirci

Gönderim Tarihi: 10.10.2017 Kabul Tarihi: 29.11.2017 J Acad Res Med 2018;8(2):83-90

Amaç:

Metastatik mide karsinomlu hastalarda periton metastazı varlığının prognozla ilişkisini göstermeyi amaçladık.

Yöntemler:

Ocak 2005 - Ağustos 2014 tarihleri arasında metastatik mide adenokarsinomu tanısı alan 87 hasta retrospektif olarak tarandı. Periton metastazı varlığının genel sağ kalım ve progresyonsuz sağ kalım ile ilişkisi incelendi. Periton metastazı varlığının diğer klinikopatolojik özelliklerle korelasyonu araştırıldı.

Bulgular:

Tek değişkenli analizde ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) performans durumu 0-1 olan (p=0,04), histopatolojik olarak müsinöz komponent içermeyen (p=0,043) ve periton metastazı olmayan hastaların (p=0,026) genel sağ kalımı istatistiksel olarak anlamlı daha iyiydi. Çok değişkenli analizde, periton metastazı olan hastalar (HR,1,681; %95CI, 1,032-2,739; p=0,037) daha kötü genel sağ kalıma sahipti. Progresyonsuz sağ kalım, ECOG performans durumu ≥2 olan hastalarda hem tek değişkenli (8,1 ay - 5,5 ay, p=0,001) hem de çok değişkenli (HR, 2,228; %95CI, 1,397-3,553; p=0,001) analizde anlamlı olarak daha kötüydü.

Sonuç:

Periton metastatik mide karsinomlu hastalar, periton metastazı olmayan hastalarla kıyaslandığında, istatistiksel olarak anlamlı daha kötü genel sağ kalım süresine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Metastatik mide kanseri, periton metastazı, prognoz