Özgün Araştırma

Nadir Görülen Bir Patoloji "İntramedüller Spinal Metastaz"; Tek Bir Sağlık Merkezinde Beş Hastalık Klinik Bir Seri

10.5152/jarem.2018.1951

  • Yener Akyuva
  • Neşe Karadağ
  • Çağatay Önal

Gönderim Tarihi: 23.01.2018 Kabul Tarihi: 19.03.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):138-146

Amaç:

Bu çalışma intramedüller spinal kord metastazı olan (ISCM) hastalardan edindiğimiz tecrübe ile ilgilidir ve bizim amacımız bu hastaları klinik özelliği, tedavisi ve doğal seyirinin literatürdeki hastalarla birlikte değerlendirmektir.

Yöntemler:

Beyin ve sinir cerrahisi kliniğine Ekim 2011-Aralık 2016 tarihleri arasında başvuran ve ameliyat edilen beş ISCM hastası seçildi. Bu hastalarla ilişkili bilgiler elde edildi.

Bulgular:

Üç hastanın akciğer kanseri, bir hastanın meme kanseri ve bir hastanın renal cell kanseri olduğu saptandı. Başvuru bulguları ağrı, idrar inkontinansı ve/veya güçsüzlüktü. Üç hastada tümör torasik seviyede, bir hastada servikal seviyede ve bir hastada torakolomber bileşke düzeyindeydi. Akciğer kanseri olan hastalardan birinde öncesinde intrakranyal metastazektomi operasyonu mevcuttu. Daha önce başka bir sağlık merkezinde opere edilen hastada patoloji sonucu anaplastic ependimoma olarak raporlanmıştı. Fakat nüks tümör eksizyonu operasyonu sonrası primer tanının meme kanseri metastazı olduğu saptandı.

Sonuç:

ISCM tanısı zordur ve tedavisi genellikle yetersizdir. ISCM için net bir tedavi modeli bulunmamakla beraber, uygun cerrahi morbidite ve mortaliteyi olumlu etkiler. ISCM yönetiminde doğru hastaya doğru tedaviyi planlamak en önemli adımdır.

Anahtar Kelimeler: İntramedüller tümör, spinal cord, spinal cord metastazı, spinal kord cerrahisi