Olgu Sunumu

Nöroblastom Tanılı Hastada Kateter İlişkili Bacillus Cereus Bakteriyemisi

10.5152/jarem.2015.612

  • Fatma Köksal Çakırlar
  • Nevriye Gönüllü
  • Şule Çelik
  • Zafer Habip
  • Gülen Tüysüz
  • Nuri Kiraz

Gönderim Tarihi: 24.11.2014 Kabul Tarihi: 08.04.2015 J Acad Res Med 2015;5(2):75-77

Bacillus türleri havada, suda, toprakta, dışkıda ve özellikle yatış süresi uzamış hastaların normal florasında bulunabilmektedir. Bu nedenle, klinik örneklerden bu mikroorganizmaların izole edilmesi sık rastlanan bir durumdur ve genellikle kontaminant olarak değerlendirilmektedir. Geçmişte seyrek olarak gerçek klinik enfeksiyonla ilişkilendirilmiş olan Bacillus cereus son yıllarda damar içi ilaç bağımlılığı, travma, bağışıklık yetmezliği sendromu, altta yatan malignite ve granülositopeni hikayesi olan immünsüprese hastalarda bakteriyel patojen olarak giderek artan sıklıkta rapor edilmektedir. Bu yazımızda özel bir merkeze emmede azalma şikayeti ile başvuran daha sonra sürrenal bezde kitle tespit edilen 3 aylık kız çocuğunu sunmaktayız. Klinik inceleme sonucunda nöroblastom evre 4 S tanısı konan, karaciğer ve kemik iliğinde metastazlar tespit edilen hastaya sürrenalektomi yapılmış ayrıca 14 kür kemoterapi uygulanmıştır. Kalıcı tünelli kateteri ile taburcu edilen hasta sonrasında yüksek ateş şikayeti ile tekrar çocuk acil servise başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucunda febril nötropeni tanısı konularak seftazidim ve amikasin tedavisi başlanmıştır. Alınan periferik ve kateter kan kültürlerinde B. cereus üremesi üzerine seftazidim tedavisi kesilerek yerine teikoplanin başlanmıştır. Anestezi altında kateteri çekilmiştir ve takiben hastanın ateşinin düşmesi bakteriyeminin kateter kaynaklı olduğunu düşündürmüştür. Sonuç olarak B. cereus’un kan kültürlerinde üremesinin her zaman kontaminasyon anlamına gelmeyebileceğini, immün sistemi baskılanmış hastalarda kateter ilişkili enfeksiyonlara neden olabileceğini hatırlatmayı istedik. (JAREM 2015; 5: 75-7)

Anahtar Kelimeler: Bacillus cereus, kateter, bakteriyemi