Orijinal Araştırma

Okul Öncesi Dönem Çocukları 2 Cm Altı Renal Pelvis ve Alt Pol Taşlarında ESWL ve RIRS Sonuçlarının Karşılaştırılması

10.4274/jarem.galenos.2021.09719

  • Mehmet Eflatun Deniz
  • Ali Çift

Gönderim Tarihi: 14.01.2021 Kabul Tarihi: 24.05.2021 J Acad Res Med 2021;11(2):169-173

Amaç:

Pediatrik hasta grubunda özellikle de okul öncesi dönemde üriner sistem taşlarının cerrahi tedavisi yetişkin hasta grubuna göre daha zordur. İnvaziv olmayan yöntemlerin bu yaş grubunda birçok avantajı olduğu gibi dezavantajları da olabilmektedir. Bu yöntemlerden vücut dışı şok dalga litotripsi (ESWL) ve retrograd intrarenal cerrahinin (RIRS) renal pelvis ve böbrek alt pol taşlarındaki başarısını karşılaştırmayı hedefledik.

Yöntemler:

Mart 2016 ve Ekim 2019 tarihleri arasında kliniğimizde renal pelvis ve böbrek alt pol taşlarına uygulanmış RIRS ve ESWL hastalarının dosyaları retrospektif olarak tarandı. Taşların boyut, lokalizasyon, taşın sertlik derecesine göre başarı oranları, anestezi süreleri karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 21 RIRS hastasının 17’sinde (%80,9) cerrahi başarı elde edildi. On dokuz ESWL hastasının 14’ünde (%73,6) başarı sağlandı. Her iki metotta da taşın boyutu, lokasyonu, Hounsfield derecesi ile stone-free (SF) arasında herhangi bir ilişki saptanamadı. Hem RIRS’de hem de ESWL’de böbrek alt polde %50 ve %60 SF var iken, renal pelviste SF oranları %80 düzeylerinde idi. Başarılı sonuçlarda RIRS anestezi süresi daha fazlayken başarısız sonuçlarda ESWL süresi daha uzundu.

Sonuç:

ESWL işlemi de RIRS işlemi de okul öncesi çocuklarda başarıyla uygulanabilmektedir. Başarı oranları benzer olan bu iki yöntemin taş tedavisinde hangisinin seçileceği hastaya göre karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, pediatrik, üriner taşlar, RIRS, ESWL, taş lokalizasyonu

Tam Metin (İngilizce)