Özgün Araştırma

Olanzapin ve Klozapinin Farelerde Depresyon ve Anksiyete Üzerine Etkileri: Beyin Nörotrofik Faktörlerin Ekspresyon Seviyesindeki Değişiklikler

10.5152/jarem.2019.2209

  • Esen Gümüşlü
  • Oğuz Mutlu

Gönderim Tarihi: 08.06.2018 Kabul Tarihi: 16.09.2018 J Acad Res Med 2019;9(2):97-101

Amaç:

Şizofreni toplumun %1’inde görülen ciddi bir nörogelişimsel hastalıktır. Klasik antipsikotik ilaçlar şizofreninin özellikle pozitif semptomları üzerine etkilidirler ve ekstrapiramidal semptomlar gibi birçok yan etki gösterirler. Yeni jenerasyon antipsikotikler daha az yan etki gösterirler ve ayrıca duygudurum ve bellek bozukluğu gibi şizofreninin negatif semptomları üzerine etkilidirler. Olanzapin ve klozapin klinikte sıklıkla kullanılan yeni nesil atipik antipsikotik ilaçlardır.

Yöntemler:

Olanzapin ve klozapinin sıçanlarda depresyon ve anksiyete üzerine etkileri zorunlu yüzme testi (ZYT) ve yükseltilmiş artı labirent testinde (YALT) araştırılmıştır. Şizofreninin patofizyolojisinde nörotrofik faktörlerin rolü üzerine ilgi arttığından, bu ilaçların fare hipokampusunda beyin nörotrofik faktörlerin (BDNF, CREB, NGF, sinapsin ve FGF2) ekspresyon seviyeleri üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Farelere kronik olarak intraperitoneal olanzapin (1 ve 2 mg/kg) veya klozapin (1,25 ve 2,5 mg/kg) 10 gün boyunca ve 11. günde ZYT ve YALT’den sırasıyla 60 ve 30 dakika önce uygulanmıştır.

Bulgular:

ZYT’de olanzapin (1 ve 2 mg/kg; p>0,05) hareketsizlik zamanı üzerine anlamlı etki göstermezken, klozapin (2,5 mg/kg; p<0,05) hareketsizlik zamanını anlamlı olarak azaltmıştır. YALT’de olanzapin (2 mg/kg; p<0,01) ve klozapin (1,25 ve 2,5 mg/kg; sırasıyla p<0,01 ve p<0,05) hem % açık alanda harcanan zamanı hem de % açık alana giriş sayısını anlamlı olarak artırmıştır. Klozapin sıçan hipokampüsünde BDNF, CREB, NGF, sinapsin ve FGF2 ekspresyonunu artırmıştır. Olanzapin ise NGF, sinapsin ve FGF2 ekspresyon seviyelerini anlamlı olarak artırırken, BDNF ve CREB ekspresyonunu azaltmıştır.

Sonuç:

Klozapin, olanzapin ile karşılaştırıldığında, daha fazla nörotrofik faktör artışına neden olduğundan, şizofreni ve psikozda görülebilecek negatif semptomlar üzerine daha etkili olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Antipsikotikler, davranış, nörotrofik faktörler