Özgün Araştırma

Operasyon Öncesi Paratiroid Adenomlarının Yerini Saptamada Ultrason ve Tc-99m MIBI sintigrafisi ve SPECT/CT İncelemenin Tanısal Değeri

10.5152/jarem.2019.2719

  • Bülent Çolakoğlu
  • Deniz Alış

Gönderim Tarihi: 21.12.2018 Kabul Tarihi: 14.01.2019 J Acad Res Med 2019;9(3):115-120

Amaç:

Primer hiperparatiroidili hastalarda operasyon öncesi ultrason (US) ve Tc-99m MIBI planar sintigrafi+ tekli-foton-emisyon bilgisayarlı tomografi/bilgisayarlı tomografi (SPECT/CT) incelemenin paratiroid adenomlarını saptamada tanı değerini belirleme ve bu iki yöntemin tanısal duyarlılık ve doğruluğunu karşılaştırma.

Yöntemler:

Bu çalışmada retrospektif olarak primer hiperparatiroidi nedeniyle operasyon olan 60 hastayı taradık. Çalışmaya dahil olabilmek için tüm hastaların operasyon öncesi US ve Tc-99m MIBI planar sintigrafi + SPECT/CT tetkiklerinin yapılmış olması gerekmekteydi. Tüm US incelemesi paratiroid konusunda US deneyimi olan aynı radyolog tarafından gerçekleştirildi. Görüntüleme yöntemlerinin tanısal doğruluğu cerrahi sonuçlar referans kabul edilerek hesaplandı.

Bulgular:

Cerrahi sonuçları 54 hastada soliter adenom, 5 hastada ise çoklu bez patolojisi ile uyumlu olarak bulundu. Bir hastada cerrahi sonucunda adenom bulunmadı. US incelemenin soliter adenomlardaki duyarlılığı ve doğruluğu %88,9 ve %87,2; Tc-99m MIBI planar sintigrafi +SPECT/CT incelemenin duyarlılığı ve doğruluğu ise %96,3 ve %94,5 olarak bulundu. İki yöntemin kombinasyonu tüm soliter adenomları saptadı. Soliter adenomlar ve çoklu bez patolojisi bulunan hastalarda ise US, Tc-99m MIBI planar sintigrafi+SPECT/CT, ve bu yöntemlerin kombinasyonu sırası ile %86,6, %90, ve %96,6 tanısal doğruluk oranına sahipti.

Sonuç:

US ve Tc-99m MIBI planar sintigrafi+SPECT/CT paratiroid patolojileri göstermede yüksek tanısal duyarlılığa sahiptir. Bununla birlikte bu iki yöntemin kombinasyonu ile çok daha yüksek tanısal doğruluk ve duyarlılık oranları yakalanmaktadır. Bizim önerimiz, primer hiperparatroidili hastaların operasyon öncesi bu iki yöntemle birlikte değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Hiperparatiroidi, paratiroid adenomu, paratiroid hiperplazisi, ultrason, Tc-99m MIBI, sintigrafi, SPECT/CT