Özgün Araştırma

Orbital Dermoid Kistler

10.5152/jarem.2011.01

  • Fadime Nuhoğlu
  • Fatma Esin Özdemir
  • Yeliz Acar
  • Kadir Eltutar

Gönderim Tarihi: 18.08.2011 Kabul Tarihi: 07.09.2011 J Acad Res Med 2011;1(1):1-3

Amaç:

Orbitanın benign konjenital koristomları olan dermoid kistlerinin kliniği ve cerrahi insizyon seçeneklerini değerlendirmek.

Yöntemler:

2007-2011 tarihleri arasında orbital dermoid kist ön tanısıyla kitle eksizyonu yapılan ve histopatolojisinde dermoid kist çıkan, 17 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Bütün olgulara ön segment ve fundus muayenesi yapıldı. Radyolojik inceleme (Orbital MR- BT) yapıldı. Cerrahi, hasta yaşı ve tercihine göre genel yada lokal anestezi altında uygulandı. Postoperatif spesmenler histopatolojik olarak incelendi. Sonuçlar, klinik ve yapılan cerrahi insizyon özelliklerine göre değerlendirildi. Ortalama takip süresi 7.9 ay (6 ay-12 ay) idi.

Bulgular:

Yaş ortalaması 23.4 yaş (2-63 yaş) olan hastaların 11’i kadın (%64.7), 6’sı erkek (%35.3) idi. İnsizyon 5 olguda sulkus hizasından, 12 olguda kaş hizasından yapılarak insizyon skarı gizlendi. On beş olguda kist kapsülüyle birlikte rüptüre edilmeden total olarak çıkarıldı. İki olguda ise kist rüptüre oldu. Rüptüre olan olgularda inflamasyon gelişti fakat nüks görülmedi. İnsizyon alanında hiçbir olguda ciddi skar görülmedi. Dermoid kistlerin yerleşim yeri %70.6’sında (12 olgu) üst temporalde, %17.6’sında (3 olgu) üst nasalde, %11.8’inde (2 olgu) üst kapak sulkusunda izlendi. Tüm olguların 11’i (%64.7) pediatrik yaş grubunda (16 yaş altı) idi.

Sonuç:

Orbitanın dermoid kistlerinin, olgularımızda daha sık olarak pediatrik populasyonda ve üst temporal yerleşimli olduğu saptanmıştır. Standart tedavi kistin rüptüre edilmeden total eksizyonudur. Dermoid kistin yerleşim yerine göre değişmekle birlikte sıklıkla kapak sulkusu yada kaş cildine yakın olması nedeniyle gizleyici insizyon yapmak mümkündür. (JAREM 2011; 1: 1-3)

Anahtar Kelimeler: Dermoid kist, koristom, eksizyon, orbital tümör, insizyon