Özgün Araştırma

Perinatal ve Süt Çocukluğu Döneminde Alerjik Hastalıklara Eğilim Yarattığı Düşünülen Olası Risk Faktörleri

10.5152/jarem.2019.2173

  • Selma Aktaş
  • Aysu Say

Gönderim Tarihi: 24.05.2018 Kabul Tarihi: 05.09.2018 J Acad Res Med 2019;9(2):91-96

Amaç:

Perinatal ve erken çocukluk döneminde alerjik hastalık gelişimine zemin hazırladığı düşünülen risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışma 2009-2010 tarihleri arasında Alerji ve İmmünoloji Polikliniği'ne gelen 1-16 yaş arası alerjik hastalık tanısı alan çocuklarda (n=188) yapıldı. Kontrol grubu çalışan sağlık personelinin sağlıklı çocuklarından ve polikliniğe gelen 1-16 yaş arasındaki sağlıklı çocuklardan (n=72) oluşturuldu. Çalışmada astım, alerjik rinit, atopik dermatit/ekzema ve ürtiker-anjioödemle ile ilişkili olduğu düşünülen risk faktörlerinin sorgulandığı bir anket formu kullanıldı.

Bulgular:

Vaka ve kontrol grubunda erkek çocukların sayısı sırasıyla 106 (%56,4) ve 37 (%48,6) idi. Vaka ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırasıyla 7,73 ± 3,31 ve 7,06±2,86 yıl idi. Atopik dermatit, astım/reaktif hava yolu hastalığı ve alerjik rinit hastalarında ortalama semptom yaşı sırasıyla 1,77±1,30 yıl, 3,62±2,80 yıl ve 4,51±2,63 yıl idi. Vaka ve kontrol grubu ankette sorgulanan risk faktörleri açısından karşılaştırıldığında annede alerji öyküsü (doktor tanılı astım/alerjik rinit/ekzema varlığı) (p˂0,01), annede sigara kullanımı (p=0,002), prenatal (p=0,000) ve postnatal (p=0,000) sigara maruziyeti, anne sütü ile 4 aydan daha kısa süreli beslenme (p=0,01) ve 4. aydan önce formül süt başlama (p=0,038) vaka grubunda anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç:

Çalışmamızda maternal alerji öyküsü ve sigara kullanımının, prenatal ve postnatal sigara maruziyetinin, 4 aydan daha kısa süre anne sütü ile beslenmenin ve hayatın 4. ayından önce formül süt başlanmasının alerjik hastalık riskini arttırdığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Alerji, perinatal dönem, süt çocuğu, risk faktörleri