Orijinal Araştırma

Persistan Alerjik Rinitli Hastalarda Diyetin ECP, IL-4 ve IL-31 Üzerine Etkisi

10.4274/jarem.galenos.2022.54254

  • Yetkin Zeki Yılmaz
  • Begüm Bahar Yılmaz
  • Haydar Murat Yener
  • Salih Çanakçıoğlu

Gönderim Tarihi: 12.04.2022 Kabul Tarihi: 21.06.2022 J Acad Res Med 2022;12(2):66-70

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, alerjik rinitli (AR) hastalarda diyet değişikliklerinin alerjik reaksiyonun geç fazındaki etkilerini eozinofilik katyonik protein (ECP), interlökin (IL)-4 ve IL-31 düzeylerini ölçerek değerlendirmektir.

Yöntemler:

Bu çalışmaya 60 katılımcı (AR’li 40 hasta ve kontrol grubuna 20 sağlıklı birey) dahil edildi. AR tanısı doğrulanmış 40 hasta rastgele iki gruba ayrıldı, tüm hastalara aynı tedavi, intranazal azelastin hidroklorür, verildi. Grup 1 hastalarına diyetlerinden işlenmiş et, işlenmiş şeker ve çoklu doymamış yağ asitlerini ortadan kaldırarak Akdeniz tipi beslenmeye uygun beslenmeleri söylendi. Her denekten ECP, IL-4 ve IL-31 düzeylerinin ölçülmesi için başlangıçta ve üç ay sonra kan örneği alındı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak incelendi.

Bulgular:

Grup 2’de ECP düzeylerine göre anlamlı bir fark saptandı. Grup 2’de tedavi sonrası ECP düzeyleri tedavi öncesi değerlere göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,025 ve p<0,05). Diğer parametreler açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamızda AR ile ilişkili laboratuvar parametrelerinin Akdeniz diyetinden olumlu yönde etkilendiğini gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, diyet, eosinofil katyonik protein, interlökin-4, interlökin-31

Tam Metin (İngilizce)