Orijinal Araştırma

Peyronie Hastalığında Cerrahi Tedavi: Tek Merkez Deneyimi

10.4274/jarem.galenos.2021.3721

  • Mehmet Eflatun Deniz
  • Umut Ünal

Gönderim Tarihi: 28.08.2020 Kabul Tarihi: 03.03.2021 J Acad Res Med 2021;11(2):164-168

Amaç:

Kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz ameliyatların verilerini paylaşmayı ve literatürdeki diğer bulgularla karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Kliniğimizde Ağustos 2015 ile Temmuz 2018 tarihlerinde ameliyat edilen 24 Peyronie hastalığı (PH) hastaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 8’inin kurvatürü ciddi olmamakla beraber (<60°) diğer 16’sının kurvatürü ciddi (>60°) denilecek boyuttaydı. Kurvatürü 60°’nin altında olanlara Nesbit yöntemi, kurvatürü 60°’nin üstünde olanlar venöz greftleme yöntemiyle opere edildi. Hastaların ameliyat öncesi erektil disfonksiyon (ED), Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF)-5 skoru ve PH sorgulama formu (PDQ) sonuçları post-operatif değerleriyle karşılaştırıldı. Anatomik ve fonksiyonel başarı değerlendirildi.

Bulgular:

Nesbit yöntemiyle opere edilen 6 hastanın kurvatür derecesi 44,16°±2° idi. Post-operatif takiplerinde rezidü kurvatür izlenmedi. Bu hastaların preoperatif ortalama penis uzunluğu 12,57±3,1 cm iken post-operatif penil kısalma miktarı 15±9,2 mm olarak ölçüldü. Ameliyat öncesi hiçbir hastada ED yoktu. Venöz greftleme yapılan 18 hastanın kurvatür derecesi 77,5°±9,5° idi. Post-operatif rezidü kurvatür derecesi 15,41°±9,8° olarak tespit edildi. Bu teknikte ameliyat edilen hastaların 12’sinde ED vardı fakat sadece 2’si medikal tedaviden fayda görmediği için aynı seansta penil protez implantasyonu yapıldı. IIEF-5 ve PDQ skoru iki grupta da istatistiksel açıdan anlamlı şekilde düzeldi (p<0,05).

Sonuç:

PD’de cerrahi altın standart yöntemdir. Penil kurvatür derecesi ve hastanın ED durumuna göre uygun ameliyat yöntemi seçilmelidir. Anatomik ve fonksiyonel başarı hastalar için oldukça tatmin edicidir.

Anahtar Kelimeler: Peyronie hastalığı, erektil disfonksiyon, penil kurvatür, IIEF, PDQ, korporoplasti

Tam Metin (İngilizce)