Özgün Araştırma

Prematüre Bebeklerde Retinopati Gelişimine Etki Eden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2018.2084

  • Filiz Gül
  • Ali Bülbül

Gönderim Tarihi: 02.04.2018 Kabul Tarihi: 26.04.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):171-176

Amaç:

Prematüre bebeklerde retinopati görülme sıklığı, retinopati gelişimindeki risk faktörleri ve prognozunun araştırılması amaçlandı.

Yöntemler:

Çalışmamızda hastanemizde 1 Ocak 2008-31 Aralık 2012 tarihleri arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören gebelik süresi≤34 hafta olan tüm prematüre bebek dahil edildi. Bebeklerin dosyalarından demografik özellikleri, aldıkları tanılar ve uygulanan tedaviler retrospektif olarak kaydedildi. Prematüre retinopatisi gelişiminde etkili olan risk faktörleri tabakalama örnekleme yöntemiyle incelendi.

Bulgular:

Çalışma süresince tam olarak verilerine ulaşılan 537 bebek ile tamamlandı. Bebeklerin 90’ında (%16,7) prematüre retinopatisi geliştiği saptandı. Retinopatinin evre dağılımı; %10,4 (n:56) evre 1, %4,5 (n:24) evre II, %1,7 (n:9) evre III ve %0,1 (n:1) evre V şeklindeydi. Bebeklerin izleminde 13 bebeğe lazer fotokoagülasyon ve 2 bebeğe Bevacizumab verildiği, 1 hastada ise total retina dekolmanı geliştiği belirlendi. Retinopati gelişiminde doğum tartısı, gebelik haftası, 1. ve 5. dakika Apgar skorunun düşük olması ile oksijen tedavi süresi, ventilatör tedavi süresi ve maksimum FiO2 düzeyinin yüksek olmasının risk faktörleri olduğu belirlendi. Retinopati gelişen bebeklerde anemi nedeniyle transfüzyon uygulanma sıklığı, sepsis, intraventriküler kanama, bronkopulmonerdisplazi ve nekrotizanenterokolit sıklığının anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı.

Sonuç:

Çalışmamızda prematüre retinopatisi (ROP) gelişim sıklığının bildirilen çalışmalara göre düşük sınırlarda olduğu belirlendi. Retinopati gelişiminin birçok risk faktöründen etkilendiğini, özellikle oksijen kullanım süresi, mekanik ventilasyon süresi ve transfüzyon uygulamasının olumsuz etkisi olduğu saptandı. Retinopati gelişimindeki risk faktörlerine sahip bebeklerde, erken tanı ve tedavi ile görme sorunlarının önemli oranda azaltılabileceği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Prematüre retinopatisi, risk faktörleri, prematüre bebekler