Özgün Araştırma

Preterm Hastalarda Erken ve Geç İdyopatik Ablasyo Plasenta Vakalarının Analizi

10.5152/jarem.2018.2364

  • Işıl Uzun Çilingir
  • Füsun Varol
  • Havva Sütçü
  • Cihan İnan
  • Cem Yener
  • Cenk Sayın

Gönderim Tarihi: 03.08.2018 Kabul Tarihi: 11.10.2018 J Acad Res Med 2019;9(1):19-22

Amaç:

Preterm hastalarda erken ve geç idiyopatik ablasyo vakalarının incelenmesi.

Yöntemler:

23-37 hafta arasında ablasyo plasenta tanısı alan normotansif tekil gebeler çalışmaya dahil edildi. Ablasyo plasenta için herhangi bir risk (preeklampsi, travma, sigara kullanımı, polihidroamnios vs.) taşıyan gebeler çalışmadan çıkarıldı. Hastalar doğumdaki gestasyonel haftaya göre iki gruba ayrıldı. 23-32 hafta arası hastalar grup I olarak sınıflandırılırken 32-37 hafta arası olan vakalar grup II olarak sınıflandırıldı.

Bulgular:

Çalışmada ortalama anne yaşı 28,3 idi. Gruplar arasında demografik özellikler açısından fark yoktu. Başvurudaki en sık şikayet Grup I'de kanama (13/17, %76,4), iken Grup II'de (5/11, %45,4 en sık başvuru şikayeti ağrı idi. Erken ablasyo plasenta vakalarında makat ve transvers geliş geç ablasyo plasenta vakalarına göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05).

Sonuç:

Ablasyo plasenta tablosunun hiçbir risk taşımayan gebelerde de gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Ablasyo plasenta değişik klinik prezantasyonlarla olabileceği seyredebilmektedir. Erken ve geç preterm olgularda ablasyo pasenta klinik ve prognoz açısından farklılık gösterir.

Anahtar Kelimeler: Ablasyo plasenta, preterm, idiyopatik