Özgün Araştırma

Primer Monosemptomatik Enürezisin Etiyolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2019.1997

  • Fatih Yanaral
  • Ali Eroğlu
  • Nusret Can Çilesiz
  • Cem Tuğrul Gezmiş
  • Zafer Tandoğdu
  • Mustafa Bahadır Can Balcı
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 23.02.2018 Kabul Tarihi: 13.06.2018 J Acad Res Med 2019;9(2):102-106

Amaç:

Primer monosemptomatik enurezis nokturna (PMEN) gündüz alt üriner sistem semptomları olmayan ve 6 aydan daha uzun süre kuru kalmamış enürezisi olan hastaları tanımlamaktadır. Bu çalışmada PMEN tanılı hastalarda etiyolojik risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Enürezisi olan hastaların dosyaları geriye dönük incelendi. Anatomik malformasyonu, nonmonosemptomatik ve sekonder enürezisi olanlar çalışma dışı bırakıldı, sadece PMEN tanılı çocuklar çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak yatak ıslatma öyküsü olmayan sağlıklı çocuklar belirlendi. Her iki grup etiyolojik risk faktörleri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Ortalama yaşları sırasıyla 9,7 ve 9 olan, PMEN tanılı 89 çocuk ve kontrol grubunda 70 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Her iki grup yaş, cinsiyet, doğum tipi, doğum kilosu, gebelik süresi ve uyku süresi açısından benzerdi. Ortalama vücut kitle indeksi (VKİ), ortalama sadece anne sütü süresi, ortalama anne sütü ve ek gıda süreleri enürezis ve kontrol grupları için sırasıyla 19,1 ve 16,8 kg/m2, 5,4 ve 7,3 ay, 13,2 ve 17,9 aydı (p=0,012, p=0,005, p=0,034). Ailede enürezis öyküsü, enuresis ve kontrol gruplarında sırasıyla, 58 (%65,2) ve 12 (%17,1) çocukta pozitifti (p=0,001). Multivariate regresyon analizinde aile öyküsü ve anne sütü süresi enurezis için bağımsız risk faktörleridir (p=0,001, p=0,012).

Sonuç:

VKİ, pozitif aile öyküsü ve kısa anne sütü alım süresi enürezis için risk faktörleridir. Bu çalışma, bebekken uzun süre anne sütü ile beslenmenin çocukluk çağında enürezis gelişimine karşı koruyucu olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, etiyoloji, gece idrar kaçırma, risk faktörleri, üriner inkontinan