Özgün Araştırma

Primer Pterjiyum Cerrahi Tedavisinde Yeni Limbokonjonktival Felp Tekniği: Ön Bildiri

10.5152/jarem.2015.550

  • Fadime Nuhoğlu
  • Fatma Esin Özdemir
  • Kübra Sarıcı
  • Dilek Abul

Gönderim Tarihi: 20.07.2014 Kabul Tarihi: 23.09.2014 J Acad Res Med 2015;5(1):17-21

Amaç:

Primer pterjiyumun cerrahi tedavisinde yeni geliştirdiğimiz limbokonjonktival flep tekniğini tanıtmak, etkinlik ve güvenilirliğini değerlendirmek.

Yöntemler:

Primer pterjiyum tanısı alan 32 hastanın 33 gözü çalışmaya alındı. Retrospektif yapılan çalışmada, korneaya 3 mm ve üzerinde penetrasyon gösteren primer pterjiyumu bulunan olgular çalışma kapsamına alındı. Nüks pterjiyumu, çift başlı pterjiyumu ve malignite şüphesi bulunan olgular çalışma dışı bırakıldı. Hastalara pterjiyum eksizyonu yapıldıktan sonra, Monopolar koter ile skleral yatakta hemostaz sağlandı. Eksizyon alanına komşu, üst nazal konjonktivadan hazırlanan limbokonjonktival flep skleral yatak üzerine kaydırılarak 3 adet 8.0 vicryl ile episkleral olarak sütüre edildi.

Bulgular:

Hastaların 15’i (%46,87) erkek, 17’si kadındı (%53,1). Olguların yaş ortalaması 47,9 (42-69) yıl idi. İntraoperatif komplikasyon görülmedi. Postoperatif ortalama 7,2 ay (3-11 ay) takip yapıldı. Tüm olgularda bir hafta içinde kornea epitel defektinin kapandığı izlendi. Komplikasyonların arasında avasküler flep ve dellen ülserinin görülmemesi dikkat çekiciydi. İki olguda (%6,1) nüks olduğu gözlendi. İki olguda flebin 0,5 mm korneaya doğru kaydığı görüldü.

Sonuç:

Geliştirilen bu tekniğin kolay uygulanabilir olması, postoperatif hızlı rehabilitasyon ve hasta memnuniyeti sağlaması nedeniyle primer pterjiyum cerrahi tedavisinde alternatif bir yöntem olabileceğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte, bu yöntemin etkinlik ve güvenilirliğini kanıtlamak için daha geniş ve diğer tekniklerle karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. (JAREM 2015; 5: 17-21)

Anahtar Kelimeler: Flep, kornea, limbokonjonktival, pterjiyum