Özgün Araştırma

Primer Vezikovajinal Fistülün Mesane Mukozal Flep Onarımı ile Tedavisi

10.5152/jarem.2018.2131

  • Aydın İsmet Hazar
  • Özkan Onuk
  • Arif Özkan
  • Gülay Kır
  • Nusret Can Çilesiz
  • Mustafa Bahadır Can Balcı
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 08.05.2018 Kabul Tarihi: 21.06.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):177-181

Amaç:

Vezikovajinal fistül (VVF) uzun zamandır bilinen bir hastalıktır. Çoğu vaka cerrahi tedavi gerektirir. VVF'nin tedavisi için tanımlanan çeşitli teknikler olmasına rağmen bunlardan hiçbir yöntem altın standart olarak nitelendirilmemiştir. Bu çalışmada, kendi tekniğimizi, mesaneden hazırlanan mukozal flep ile transabdominal yaklaşımla tanımladık.

Yöntemler:

Aralık 2011, Şubat 2016 arasında toplam 14 olgu opere edildi. Hastalar 1., 3., 6., 12. ve 24. aylarda kontrole çağrıldı ve değerlendirildi. Tedaviye bağlı komplikasyonlar ve yeni gelişen semptomlar kaydedildi.

Bulgular:

Tanımlanan teknikle ortalama yaşı 28,5±5,58 olan 14 hasta ameliyat edildi. 24. aydaki takipteki hiçbir hastada fistül nüksü görülmedi.

Sonuç:

İskemik dokunun çıkarılması ve iyi vaskülarize bir flebin kullanılması önemlidir. Katlara konan sütürler, üst üste gelmemeli ve gergin olmamalıdır. Basit bir VVF'nin başarı oranları çok yüksek olmasına rağmen, tekrarlayan fistül veya radyoterapi veya malignite nedeniyle gelişen fistül hastalarındaki oranlar çok daha azdır. Kullandığımız teknik, bir kaydırma flebini içeren hipospadias onarım tekniğinden esinlenmiştir. İnterpozisyon için ek dokuyu kullanmama, nativ mesane dokusunun kullanımı ve mesaneye küçük bir insizyon yapılması operasyon süresinin azlığı ile ilişkili olarak cerrahiye bağlı morbiditelerin azaldığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Vezikovajinal fistül, fistül onarımı, yeni teknik, cerrahi onarım