Özgün Araştırma

Prostat Adenokarsinomunda Caveolin-1 ve PSA'nın Karşılaştırılması

10.5152/jarem.2019.2300

  • Özkan Onuk
  • Barış Nuhoğlu
  • Arif Özkan
  • Tuncay Taş
  • Nusret Can Çilesiz
  • Aydın İsmet Hazar
  • Mustafa Bahadır Can Balcı

Gönderim Tarihi: 11.07.2018 Kabul Tarihi: 10.09.2018 J Acad Res Med 2019;9(3):121-124

Amaç:

Bu çalışmanın amacı prostat adenokarsinomu (PCa) olan hastaların tanısında prostat spesifik antijen (PSA) için olası bir alternatif olarak Caveolin-1 (CAV-1) seviyelerini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Çalışma 33 hasta ve 16 kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her iki grubun kan örneklerinden ELİSA kiti ile CAV-1 düzeyleri çalışıldı. Sonuçlar tanı öncesi PSA düzeyi ile karşılaştırılarak istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular:

Çalışmada hasta grubunun yaş ortalaması 67,2 (45-90) iken kontrol grubunu ortalama yaşı 56,68 (48-77) idi. PSA ortalaması kontrol grubu için 1,1 (±0,64), adenokarsinomalı hastalar için 12,3 (±8,7) idi. Kontrol grubunda ortalama CAV-1 düzeyi 336 (±41,1), adenokarsinomalı hastalarda ise 476 (±66,9) idi. Hastaların 27'sine prostatektomi yapıldı, geriye kalan 6'sına ise hormonoterapiye başlandı. Bu 33 hastadan 18’inin Gleason Skoru (GS) 6 ve altında, 10'u GS 7, 3'ünün GS 8 ve 2'si GS 9 idi. Prostat adenokarsinomu olan grupta daha yüksek PSA ve CAV-1 düzeyleri saptandı (p<0,05). CAV-1 (korelasyon parametresi: 0,43) ve PSA (korelasyon parametresi: 0,48) yaşla birlikte arttı (p <0,05). Tüm olgularda PSA ile CAV-1 arasında lineer pozitif korelasyon gözlenirken, bu ilişki PCa'lı olgularda anlamlı değildi (p>0,05).

Sonuç:

Prostat adenokarsinomu olan hastalarda CAV-1 değeri daha yüksek bulundu. Prostat kanseri tanısı için yeni bir belirteç olarak kullanılabilir. Ancak tanı, maliyet ve test zorluğu düşünüldüğünde PSA'dan üstün değildir. CAV-1 erken tanı, aktif sürveyans, hormon refrakter PCa ve radikal prostatektomi gibi alanlarda test edilmesi gereken bir proteindir.

Anahtar Kelimeler: Caveolin, PSA, prostat spesifik antijen, prostat kanseri