Özgün Araştırma

Prostat Biyopsisi Sonrası Görülen Erektil Disfonksiyon ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2018.2066

  • Aydın İsmet Hazar
  • Nusret Can Çilesiz

Gönderim Tarihi: 23.03.2018 Kabul Tarihi: 11.06.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):167-170

Amaç:

Bu çalışmada transrektal prostat biyopsi (TRUS-Bx) öncesi ve sonrası hastaların erektil fonksiyonundaki değişimi ve bu değişime etki edebilecek faktörleri değerlendirdik.

Yöntemler:

Kliniğimizde 6 aylık süre içinde TRUS-Bx yapılan toplam 126 hasta değerlendirildi. İlk değerlendirmede prostat kanseri teşhisi alanlar, daha önce biopsi yapılmış olanlar ve re-biopsi yapılacak olanlar dahil edilmedi. Tüm hastaların işlem öncesi Uluslararası Erektil İndeksi-5 (IIEF-5), Uluslarası prostat semptom skoru (IPSS), prostat volümü (PV), prostat spesifik antijen (PSA) değerleri ve işlem sırasında vizüel analog skala (VAS) değerleri kaydedildi ve işlem sonrası 1., 3. ve 6. aydaki IIEF skorları kaydedildi. Hastalara kontrollerinde komplikasyonları sorgulanıp not edildi. Çalışma sonunda veriler toplanıp istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular:

Hastaların yaş ort. 65,5±2,56 olarak hesaplandı. Hastaların biopsi öncesi ort. PSA değeri 8,1±0,84 ng/ml, IIEF skoru 23,49±2,14, IPSS değeri 10,2±0,95, prostat volümü 55±4,3 cc olarak hesaplandı. Başlangıca göre biyopsi sonrası 1. aydaki ort. IIEF skoru 19,03±1,8 istatistiksel anlamlı olarak düşük saptandı (p=0,023) Üçüncü ve 6. aydaki IIEF skorlarında ise (22,1±2,1 vs 22,5±2,08) başlangıca göre fark saptanmadı (p>0,05). IPSS değerlerinde istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Hastaların 1. aydaki IIEF skoru ve erektil disfonksiyon (ED) derecesindeki kötüleşmenin IPSS, PV, yaş, VAS ve PSA değerlerinden bağımsız olduğu hesaplandı. Biopsi sonrası komplikasyon gelişen (hematüri, hematospermi, üriner retansiyon, üriner sistem enfeksiyonu) 58 hastanın ve gelişmeyen 68 hastanın 1. ay ort. IIEF değerleri (17,8±0,9; vs 21,95±0,68;) arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı (p=0,038).

Sonuç:

TRUS-biopsi yapılan hastalarda özellikle erken dönemlerde erektil fonksiyonda kayıp görülebilmektedir. Ancak bu kötüleşme biopsi sonrası 6. aya kadar neredeyse tamamen düzelmektedir. Bu erektil fonksiyon kaybı komplikasyon gelişen hastalarda istatistiksel anlamlı olarak daha fazla görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Transrektal ultrason eşliğinde prostat biopsisi, erektil disfonksiyon, prostat biopsisi komplikasyonları