Özgün Araştırma

Punktum Stenozlarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

10.5152/jarem.2011.14

  • Fadime Nuhoğlu
  • Fatma Esin Özdemir
  • Yeliz Acar
  • Kadir Eltutar

Gönderim Tarihi: 22.10.2011 Kabul Tarihi: 18.11.2011 J Acad Res Med 2011;1(2):49-51

Amaç:

Punktum stenozlarında 1-snip punktoplasti ve monokanaliküler stent tekniğinin başarısını değerlendirmek.

Yöntemler:

2007-2011 yılları arasında punktum stenozu nedeniyle 1-snip punktoplasti yapılan olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Takip süresi 6 aydan kısa olan olgular, kanaliküler obstrüksiyonu ile nazolakrimal kanal stenozu ve obstrüksiyonu bulunan olgular çalışma dışı bırakıldı. Tüm olgularda cerrahi öncesi ve sonrası biomikroskopik muayene, lakrimal irrigasyon, Floresein Kaybolma Testi ve Schirmer Testi yapıldı. Lokal anestezi altında 1-snip punktoplasti ve monokanaliküler stent uygulanan olgular cerrahi sonrası 1. gün, 3. gün, 1. hafta, 2. hafta, 1. ay ve sonrasında da aylık takip edildi. Cerrahi sonrası 3. günde silikon stent alındı. Hastalar anatomik ve fonksiyonel başarı açısından değerlendirildi. Epiforası olmayan olgular başarılı kabul edildi.

Bulgular:

Çalışmaya 35 hastanın 57 gözü dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 66.7 (37-89) yaş idi. Hastaların 23’ü kadın (%65.7), 12’si erkekti (%34.3). Ortalama takip süresi 10.2 ay (6-24 ay) idi. 1-snip punktoplasti sonrası gözlerin %89.5’inde (51 göz) başarı sağlanmıştır. Cerrahisi başarısız olan 6 olguya 3-snip punktoplasti yapılarak 5 olguda başarı sağlandı. İkincil cerrahisi başarısız olan 1 olguda ise silikon perfore plug takıldı.

Sonuç:

Punktum stenozlarında 1-snip tekniği uygulaması kolay ve başarılı bulunmuştur. Ancak daha uzun takip süreli ve karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.(JAREM 2011; 1: 49-51)

Anahtar Kelimeler: Punktum stenozu, 1-snip, monokanaliküler stent