Özgün Araştırma

Radikal Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Özellikleri

10.5152/jarem.2016.802

  • Mustafa Bahadır Can Balcı
  • Özkan Onuk
  • Aydın İsmet Hazar
  • Arif Özkan
  • Nusret Can Çilesiz
  • Burak Arslan
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 10.06.2015 Kabul Tarihi: 06.10.2015 J Acad Res Med 2016;6(1):15-18

Amaç:

Prostat kanseri (PK) günümüzde erkek toplumunu ilgilendiren başlıca sağlık problemlerinden birisidir. Radikal sistoprostatektomi (RSP) yapılmış hastaların patoloji spesmenlerinde rastlantısal prostat kanser sıklığı çeşitli serilerde %17-70 olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada, RSP yapılan hastalarımızda rastlantısal PK sıklığını ve özelliklerini literatür eşliğinde değerlendirdik.

Yöntemler:

Çalışmamızda 1999-2015 tarihleri arasında mesane kanseri nedeniyle RSP yapılan 142 hasta retrospektif olarak incelendi. Kadın hastalar ve PK ön tanısı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Operasyon öncesi PSA düzeyleri 2,05-9,31 ng/mL arasındaydı. Tüm hastalara standart RSP ve standart pelvik lenfadenektomi yapıldı.

Bulgular:

Yüz kırk iki hastanın 22’sinde PK saptandı. Yapılan RSP materyalindeki rastlantısal PK sıklığı %15,4 olarak bulundu. PK saptanan 22 hastanın 10’unda yüksek dereceli protatik intraepitelyal neoplazi (PİN) alanları mevcuttu. PK saptanmayan 120 hastanın 14’ünde yüksek dereceli PİN alanları mevcuttu. Hastaların 140’ında değişici hücreli karsinom, 2’sinde taşlı yüzük hücreli karsinom saptandı. Mesane spesmeninde 68 hasta T2, 58 hasta T3, 16 hasta T4 olarak evrelendirildi. PK saptananlarda 16’sı T2a, 2’si T2b,1’i T3b ve 3’ü T4a olarak evrelendirildi. Rastlantısal PA saptanan 22 hastanın 2’sinde Gleason skor (GS) 2+3=5, 6’sında GS 3+2=5, 14’ünde GS 3+3=6 idi.

Sonuç:

Rastlantısal olarak RSP piyeslerinde saptanan PK’nın çoğu küçük, lokalize ve iyi diferansiye tümörlerdir. Hiçbirinde ekstrakapsüler yayılım izlenmemiştir. Prostat ve invaziv mesane tümörü birlikteliği bulunan olgularımızda sadece invaziv mesane tümörü bulunan olgulara göre T evresi daha düşük mesane tümörü saptanmıştır. İnvaziv mesane kanseri bulunan hastaların PK gibi ikinci bir malignite riski normal popülasyondan daha yüksektir. Bu olguların preoperatif prostat değerlendirilmesi ayrıca rezeksiyon sırasında onkolojik cerrahi prensiplerden uzaklaşmadan dikkatli bir prostat diseksiyonu ve rezeksiyonu yapılmalıdır. (JAREM 2016; 6: 15-8)

Anahtar Kelimeler: Radikal sistoprostatektomi, rastlantısal prostat kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, tümör invazyonu