Özgün Araştırma

Reflü Bulgu Skoru: Güvenilirlik ve Reflü Semptom Endeksi ile Korelasyonu

10.5152/jarem.2015.698

  • Nermin Erdaş Karakaya
  • Sevtap Akbulut
  • Hande Altıntaş
  • Mehmet Gökhan Demir
  • Necdet Demir
  • Derya Berk

Gönderim Tarihi: 04.03.2015 Kabul Tarihi: 12.04.2015 J Acad Res Med 2015;5(2):68-74

Amaç:

Bu çalışmada amaç ses kısıklığı olan hastaları Reflü semptom indeksi (RSİ) ve Reflü bulgu skoru (RBS) ile değerlendirilerek aralarındaki ilişkiyi belirlemek ve Reflü Bulgu Skorunun (RBS) güvenirliğini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Ses kısıklığı şikayeti ile başvuran 54 hasta çalışmaya dahil edildi. Her hastadan RSİ Formu doldurması istendi ve rijit laringostroboskop ile muayene edildi. Larengostroboskopik muayene üç ayrı kulak burun boğaz hastalıkları hekimi tarafından iki ayrı zamanda değerlendirme içi ve değerlendirme arası güvenirlilik için hastanın bilgilerinden habersiz reflü bulgu skoru (RBS) ile değerlendirildi ve skorlandı. RSİ ile RBS arasındaki korelasyon, RBS ve RBS alt parametreleri araştırıldı.

Bulgular:

Yüzde altmış üç kadın ve %37 erkekten oluşurken ortalama yaş 39,09±14,43’tü. RSİ 4 ile 31 arasında değişirken, RBS 8 ile 22 arasında değişmekteydi. Her 3 değerlendirmeci de hem total RBS hem de RBS alt değerlendirmesi yönünden oldukça yüksek değerlendirici - içi ve değerlendiriciler -arası güvenirlik saptandı. RSİ ve total RBS arasında istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı pozitif yönde korelasyon gözlendi (r=0,696, p=0,0001). RSİ total değerleri ile RBS alt değişkenlerinin karşılaştırılmasında posterior komissür hipertrofisi dışındaki tüm bulgularda istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde korelasyon saptandı (p<0,05).

Sonuç:

RBS ses kısıklığı şikayeti bulunan hastaların larengofarengeal reflü yönünden değerlendirilmesinde kolay ve hızlı uygulanabilir, değerlendirici-içi ve değerlendiriciler-arası güvenirliği yüksek olan bir skaladır. RSİ ve RBS hem total Reflü bulgu skorları hem de -posterior komisür hipertrofisi dışındakireflü bulgu skoru alt parametreleri açısından, istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı korelasyon göstermektedir. (JAREM 2015; 5: 68-74)

Anahtar Kelimeler: Larengofarengeal reflü, reflü semptom indeksi, reflü bulgu skoru, ses kısıklığı, güvenilirlik, korelasyon