Özgün Araştırma

Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Yeni Zellanda Tavşanlarında, L-Arginine'nin Hemodinamik, Biyokimyasal ve Histopatolojik Sonuçlara Etkisi

10.5152/jarem.2015.819

  • Mehmet Özülkü
  • Fatih Aygün

Gönderim Tarihi: 25.06.2015 Kabul Tarihi: 29.07.2015 J Acad Res Med 2016;6(1):24-30

Amaç:

Bu çalışmada; renal iskemi oluşturulan tavşan modellerinde L-Arjinin’in hemodinamik, biyokimyasal, histopatolojik değişiklikler üzerine etkisini araştırdık.

Yöntemler:

Çalışmamızda; 40 beyaz yeni zellanda tavşanı kullanıldı. Tavşanlar kontrol grubu (n=20) ve L-arjinin grubu (n=20) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kulak ve femoral arterler kanüle edilerek monitörize edildi. Kontralateral femoral arterden, aortik oklüzyon kateteri sol subclavian arterin distaline uzatılarak şişirildi ve 30 dakika (dk) oklüzyon uygulandı. Tüm deneklere oklüzyon süresince ve reperfüzyonun ilk 60 dk'lık bölümünde 4 mL/kg/saat NaCl infüzyonu verildi. L-arjinin grubunda; oklüzyon ve reperfüzyonun ilk 60 dk'sı boyunca, 3 mg/kg/saat L-arjinin, kulak veninden infüzyon şeklinde uygulandı. Biyokimyasal parametreler (glukoz, laktat, hematokrit, üre, kreatinin) için kan örnekleri preiskemi dönemde, reperfüzyonun 20. dakikasında ve sakrifiye edilmeden hemen önce (48. saat) alındı. Her iki renal dokuda histopatolojik inceleme yapıldı. Tübüler epitel hücre düzleşmesi, fırçamsı kenar kaybı, sitoplazmik vakuolizasyon, hücre nekrozu, tübüler lümen obstrüksiyonu göz önüne alınarak histopatolojik skorlama yapıldı. Tüm hayvanlar işlemden 48 saat sonra sakrifiye edildi.

Bulgular:

Çalışmamızda; L- arjinin grubunda, kontrol grubuna göre hemodinamik ve 48. saat BUN, kreatinin değerleri açısından anlamlı fark bulundu (p<0,05). Histopatolojik incelemede; kontrol grubunun skor ortalaması 3,2±0,89, L-Arjinin grubunun skor ortalaması 2,60±0,68 olduğu görüldü (p<0,05) (p=0,022).

Sonuç:

L-arginin verilmesinin, renal iskemi reperfüzyon hasarını, özellikle histopatolojik etkilerini azalttığı söylenebilir. (JAREM 2016; 6: 24-30)

Anahtar Kelimeler: L-arjinin, iskemi-reperfüzyon hasarı, böbrek