Özgün Araştırma

Renal Kolikli Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Ultrasonagrafi Bulgularının Karşılaştırılması

10.5152/jarem.2013.10

  • Basri Çakıroğlu
  • S. Erkan Eyüpoğlu
  • A. İsmet Hazar
  • M.B. Can Balcı
  • Orhun Sinanoğlu
  • Süleyman Hilmi Aksoy

Gönderim Tarihi: 10.01.2013 Kabul Tarihi: 15.04.2013 J Acad Res Med 2013;3(1):31-35

Amaç:

Acil servise yan ağrısı ile başvuran hastalarda spiral bilgisayarlı tomografi (BT) ile ultrasonografinin (USG) üreter taşını göstermedeki tanısal etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Ocak 2012 ile Haziran 2012 tarihleri arasında acil servise ve üroloji polikliniğine tek ya da iki taraflı yan ağrısı, karın ağrısı,kasık ağrısı şikayeti ile başvuran ve renal kolik olduğu şüphelenilen hastalar retrospektif olarak incelenerek çalışmaya dahil edildi. Hastaların yapılan ultrason, tomografi ve tam idrar tetkikleri incelendi. Ultrason yapılıp taş tespit edilemeyen ve sonra tomografi yapılan hastalar çalışmaya alındı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 138 hastanın yaşları ortalaması 35,3±10,8 (7-68), taş çapları 6,12±2,68 (3-17) mm, taş çapına göre ayrılan Grup 1'de 63 hasta yaş ortalaması 33,1±10,7 ve taş çapı ortalaması 3,93±0,98 mm olarak bulundu. Grup 2'de 75 hastanın yaş ortalaması 37,1±10,9 ve taş çapı ortalaması 7,96±2,24 mm idi. Grup 1'de BT’nin sensivitesi %96 (72/75) ve ultrasonun sensivitesi %56 (76) olarak bulundu. Grup 2'de BT’nin sensivitesi %97 (/63) ve ultrasonun sensivitesi %64 (63) tespit edildi. Taşların bulunduğu anatomik lokalizasyonuna göre gruplamada A grubunda (böbrekler) 47 hastanın yaşları ortalaması 36,0±9,4 ve taş çapları 5,52±0,43 mm, B grubunda (pelvis ve üst üreter) 23 hastanın yaşları ortalaması 38,10±11,1 ve taş çapları 7,87±1,98, C grubunda (orta üreter) 25 hastanın yaşları ortalaması 34,5±10,2 ve taş çapları 6,02±1,33 mm, D grubunda (alt üreter) 43 hastanın yaş ortalaması 33,4±11,9 ve taş çapları 5,86±2,33 mm idi.

Sonuç:

Bilgisayarlı tomografi acil servise renal kolik şikayeti ile başvuran hastalardaki üriner sistem taşlarını tespit etmede USG’den daha etkilidir. Bununla birlikte, yatak başı kullanılan ve invazif olmayan USG, acil servislerde üriner taşların tespitinde ilk seçenek olarak kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi, ultrason sonucu negatif gelen hastalar için kullanışlı olabilir. (JAREM 2013; 3: 31-5)

Anahtar Kelimeler: Spiral bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, üreter taşı, renal kolik