Özgün Araştırma

Üreter Obstrüksiyonuna Bağlı Oksidatif Stres ve Tadalafil

10.5152/jarem.2017.1109

  • Selma Cırrık
  • Sema Nur Ayyıldız
  • Erdal Benli
  • Ali Ayyıldız
  • Tevfik Noyan
  • Rüştü Cankon Germiyanoğlu
  • Abdullah Çırakoğlu

Gönderim Tarihi: 08.03.2016 Kabul Tarihi: 03.04.2016 J Acad Res Med 2017;7(1):11-15

Amaç:

Spesifik bir fosfodiesteraz-5 (PDE5) inhibitörü olan tadalafilin iyi bilinen vazoaktif etkilerinin yanı sıra antioksidan etkileri de gösterilmiştir. Bu çalışmada, tek taraflı üreteral obstrüksiyonun böbrekte neden olduğu oksidatif stres artışında tadalafilin olası koruyucu etkisi incelenmiştir.

Yöntemler:

2,5-3 aylık Sprague-Dawley erkek sıçanlar 5 gruba ayrılmıştır (n=8); sham (S), parsiyel obstrüksiyon (P), P+Tadalafil (PT), komplet obstrüksiyon (K) ve K+Tadalafil (KT). PT ve KT gruplarına cerrahi işlemden hemen önce, tek doz tadalafil (10 mg/kg, ig) verilmiştir. Denekler, obstrüksiyondan 24 saat sonra sakrifiye edilmiştir. Böbrek homojenatlarında MDA, AOPP düzeyleri ile SOD ve CAT aktiviteleri incelenmiştir. Böbrek fonksiyon göstergesi olarak da serum kreatinin düzeyi ölçülmüştür.

Bulgular:

Hem parsiyel hem de komplet obstrüksiyon, serum kreatinin değerlerinde, böbrek MDA ve AOPP düzeylerinde istatistiksel önemli artışlara neden olmuştur. SOD aktivitesinde büyük bir değişim olmamakla birlikte, CAT aktivitesi hem P hem de K gruplarında azalmıştır. Obstrüksiyon grupları ile kıyaslandığında, tadalafil tedavisi serum kreatinin, doku MDA, AOPP seviyesi ve SOD aktivitesinde önemli bir değişime neden olmamıştır. Ancak, tadalafil tedavisi alan gruplarda CAT aktivitesi yüksek bulunmuştur. PT grubunda tek doz tadalafil uygulaması, CAT aktivitesinin kontrol değerlerine dönmesini sağlamıştır.

Sonuç:

Tek taraflı parsiyel ve komplet üreter obstrüksiyonunun neden olduğu renal oksidatif stres artışına tadalafilin önemli bir etkisi görülmemiştir. Ancak PT grubunda CAT aktivitesinin kontrol değerlerine yükselmesi, tadalafil tedavisinin süresi veya dozundaki artışların UUO’da böbrekler için koruyucu olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: PDE5, tadalafil, üreter, obstrüksiyon, oksidatif stres