Orijinal Araştırma

Sağlık Bakanlığı Verileri; Kolorektal Kanser Tespiti için CEA Test Sonuçlarında Yaş, Cinsiyet ve Klinik Farklılıkları Açığa Çıkarıyor

10.4274/jarem.galenos.2023.58561

 • Şuayıp Birinci

Gönderim Tarihi: 12.07.2023 Kabul Tarihi: 01.08.2023 J Acad Res Med 2023;13(2):106-112

Amaç:

Karsinoembriyonik antijen (CEA), kolorektal kanser de dahil olmak üzere çeşitli malignitelerle ilişkili bir tümör belirtecidir. Bu çalışma, kolorektal kanser tespitine odaklanarak Türkiye’de CEA testinin kullanımını ve sonuçlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler:

Bu çalışmanın amacı CEA’nın Türkiye’deki değerlerini, kanser tanı ve tedavisinde nasıl kullanıldığını ve nasıl optimize edilebileceğini incelemektir. 4.016.178 kişiden toplam 27.394.778 test dahil olmak üzere beş yıllık bir döneme (2017-2021) ait veriler analiz edildi. CEA test sonuçları immunoassay yöntemi ile elde edilmiş ve Türkiye Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Tabanı Sistemi’nden alınmıştır.

Bulgular:

Çalışma, CEA testi sayısının ve 100.000 nüfus başına düşen test sayısının 2017-2019 yılları arasında kademeli olarak arttığını, ardından 2020 ve 2021 yıllarında azaldığını gösterdi. Referans aralığı aşan test oranı en yüksek 65 yaş üstü yaş grubu kişilerde ve erkeklerde görüldü. Çalışmada ayrıca talep edilen CEA testi sayısının en yüksek Marmara Bölgesi’nde ve İç Anadolu Bölgesi’nde, en düşük Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu tespit edildi.

Sonuç:

Çalışma, Türkiye’deki çeşitli demografik gruplarda kolorektal kanserin saptanmasında CEA testlerinin uygulanması ve sonuçlarına ilişkin değerli bilgiler sunmaktadır. Test uygulaması ve sonuçları cinsiyet, yaş ve kliniğe özgü farklılıkları ortaya koymakta ve sınırlamalarına rağmen kanser tespitinde bir biyobelirteç olarak CEA’nın potansiyel değerinin altını çizmektedir. Gelecekteki araştırmalar, yaşam tarzı ve genetik faktörleri, hastalık ilerlemesini saptamak için bireylerin takibini ve kolorektal kanser için ek biyobelirteçlerin araştırılmasını içeren daha kapsamlı bir veri toplamayı hedeflemelidir.

Anahtar Kelimeler: Karsinoembriyonik antijen, kolorektal kanser, sağlık verileri

Etik Komite Onayı: Çalışma etik yönergelere bağlı kaldı ve verilere dahil edilen bireylerin mahremiyetini korudu. Kurumsal inceleme kurulu onayı alındı ve bu çalışmaya katılan bireylerin gizliliğini sağlamak için tüm veriler anonimleştirildi.

Hasta Onamı: Retrospektif çalışma.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Finansal Destek: Yazar tarafından finansal destek almadığı bildirilmiştir.


 1. Téllez-Avila FI, García-Osogobio SM. The carcinoembryonic antigen: apropos of an old friend. Rev Invest Clin 2005; 57: 814-9.
 2. Hammarström S. The carcinoembryonic antigen (CEA) family: structures, suggested functions and expression in normal and malignant tissues. Semin Cancer Biol 1999; 9: 67-81.
 3. Wang H, Meng AM, Li SH, Zhou XL. A nanobody targeting carcinoembryonic antigen as a promising molecular probe for non-small cell lung cancer. Mol Med Rep 2017; 16: 625-30.
 4. Meyerhardt JA, Mangu PB, Flynn PJ, Korde L, Loprinzi CL, Minsky BD, et al. Follow-up care, surveillance protocol, and secondary prevention measures for survivors of colorectal cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline endorsement. J Clin Oncol 2013; 31: 4465-70.
 5. Heitzer E, Haque IS, Roberts CES, Speicher MR. Current and future perspectives of liquid biopsies in genomics-driven oncology. Nat Rev Genet 2019; 20: 71-88.
 6. Birinci Ş. A Digital Opportunity for Patients to Manage Their Health: Turkey National Personal Health Record System (The e-Nabız). Balkan Med J 2023; 40: 215-21.
 7. Gender Disparities in the Incidence of Colorectal Cancer in the Era of Screening Colonoscopy: 176. Official journal of the American College of Gastroenterology 2018; 118: 99-101.
 8. Eddy DM. Screening for colorectal cancer. Ann Intern Med 1990; 113: 373-84.
 9. Altman DG, McShane LM, Sauerbrei W, Taube SE. Reporting Recommendations for Tumor Marker Prognostic Studies (REMARK): explanation and elaboration. PLoS Med 2012; 9: e1001216.
 10. Zhang J, Yang X, Wei L, Tan H, Chen J, Li W, et al. Improved diagnostic value by combining plasma PON1 level with tumor biomarkers in Colorectal Cancer patients. J Cancer 2020; 11: 6491-6.
 11. Ding R, Chen Z, He M, Cen H, Liu Z, Su Y. Application Value of Combined Detection of NLR, PNI, D-Dimer, CD3+ T Lymphocytes, and CEA in Colorectal Cancer Screening. Dis Markers 2022; 2022: 7913025.