Orijinal Araştırma

Sıçanlarda Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktivite Üzerine Akut ve Kronik Metformin Tedavisinin Etkileri

10.4274/jarem.galenos.2022.25238

  • Ümit Kılıç
  • Şerif Demir
  • Ersin Beyazçiçek
  • Özge Beyazçiçek
  • Hayriye Soytürk

Gönderim Tarihi: 01.12.2021 Kabul Tarihi: 27.07.2022 J Acad Res Med 2022;12(2):87-98

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, akut ve kronik olarak uygulanan metforminin, sıçanlarda penisilin ile indüklenen epileptiform aktivite ve antioksidan aktivite üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Yöntemler:

Bu çalışmada 84 adet yetişkin erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar akut ve kronik gruplar olmak üzere iki büyük gruba ayrıldıktan sonra her bir grup kontrol, sham, penisilin, metformin 100 mg/kg (Met_100) intraperitoneal (i.p), 200 mg/kg (Met_200) (i.p) ve sadece metformin 200 mg/kg (SMet_200) (i.p) dozlarda farklı alt gruba ayrıldı. Kronik gruplara maddeler 21 gün, akut gruplara ise sadece epileptiform aktivite öncesi uygulandı. Bu çalışmada ilk epileptiform aktivitenin başlangıcı, spike dalga frekansı ve amplitüdü ile süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) ve katalaz (CAT) parametreleri değerlendirildi.

Bulgular:

Kontrol, sham ve sadece metformin gruplarında hiçbir epileptiform aktivite görülmemiştir. Metforminin 100 mg/kg, 200 mg/kg’lik dozları hem akut hem de kronik gruplarda penisilin grubu ile kıyaslandığında, ilk epileptiform aktivite başlangıç latensi uzamış, diken dalga sayısı ve diken dalga genliği anlamlı olarak azalmıştır. Akut ve kronik metformin gruplarında SOD, CAT ve GPx seviyeleri penisilin grubuna göre anlamlı bulunmuştur.

Sonuç:

Sonuç olarak bu çalışma metforminin, epileptik nöbetleri hafifletebileceği ve antioksidan enzimleri artırabileceği ve gelecekte epilepsi tedavisinde kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, elektrokortikografi, epilepsi, epileptiform aktivite, metformin

Tam Metin (İngilizce)