Özgün Araştırma

Sekonder Böbrek Tümörü Sıklığı, Böbreğe Metastatik Malignitede Cerrahi Tedavi: Klinik ve Patolojik Özellikler

10.5152/jarem.2014.559

  • Kadir Demir
  • Akif Türk
  • Ahmet Selimoğlu
  • Hasan Aslan
  • Osman Çelik
  • Alper Kafkaslı

Gönderim Tarihi: 11.08.2014 Kabul Tarihi: 12.08.2014 J Acad Res Med 2014;4(3):111-114

Amaç:

Böbrek tümörleri arasında az sayıda olguyu oluşturan sekonder böbrek tümörlerinin klinik ve patolojik özelliklerini değerlendirmek, böbreğe metastatik malign hastalıkta cerrahi tedavi deneyimlerimizi sunmak.

Yöntemler:

Ocak 2005 ile Aralık 2011 tarihleri arasında böbrek tümörü tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan 420 hastanın verileri değerlendirildi. Sekonder böbrek tümörü saptanan hastaların klinik ve patoljik verileri sunuldu.

Bulgular:

Böbrek tümörü tanısı ile cerrahi uygulanan 420 hastanın 12 (%2,8) sinde sekonder böbrek tümörü saptandı. Sekonder böbrek tümörlü hastaların yaş ortalaması 64,9 yıl (48-75). On hastada (%83,3) tümör insidental olarak saptanırken 2 hastada (%16,6) hematüri semptomu nedeniyle tümör saptandı. Sekonder böbrek tümörü saptanan hastaların primer tümörün yerleşim yeri 4 hastada akciğer (%33,3), 4 hastada gastrointestinal sistem (%33,3), 3 hastada hemopoetik sistem (%25), 1 hastada genital sistem (%8,4) olarak saptandı. On iki hastanın 6’sına (%50) parsiyel nefrektomi, diğer 6 (%50) hastaya da radikal nefrektomi yapıldı.

Sonuç:

Böbreğe metastatik hastalıkta, primer hastalığın durumu değerlendirilerek uygun hastalarda metastazların çıkarılması, hastada moribiditeye neden olmayacak şekilde uygulanabilmektedir. Böbreğe metastatik hastalıkta meydana gelebilen kontrol altına alınamayan hematüri gibi durumlar da nefrektomi gereksinimini oluşturabilmektedir. (JAREM 2014; 4: 111-4)

Anahtar Kelimeler: Sekonder tümörler, böbrek tümörleri, metastaz