Orijinal Araştırma

Ses Handikap Endeksi ve Çok Boyutlu Ses Analiz Programı Korelasyonu

10.4274/jarem.galenos.2023.08769

  • Eylül Birkent
  • Hamdi Taşlı
  • Elçin Tadıhan Özkan

Gönderim Tarihi: 26.05.2023 Kabul Tarihi: 02.10.2023 J Acad Res Med 2023;13(3):118-122

Amaç:

Ses bozukluklarının değerlendirilmesinde sübjektif bir değerlendirme aracı olan ses handikap endeksi (SHE-10) ve objektif bir tanı aracı olan çok boyutlu ses programı (MDVP) oldukça sık tercih edilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, bu araçların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu ve birbirlerinden bağımsız olarak kullanılıp kullanılamayacağını belirlemektir.

Yöntemler:

Çalışmaya toplam 27 hasta dahil edildi. Ses analizi amacıyla SHE-10 ve MDVP gerçekleştirildi. Doğrusal ilişkinin gücü Pearson ve Spearman korelasyonu kullanılarak ölçüldü.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 46,07±14,78 yıl iken, 14’ü (%51,8) erkek ve 13’ü (%49,2) kadın idi. SHE-10’un toplam puanı 23,4±9,9 idi. MDVP puanlarına göre ortalama temel frekans (mF0) 188,064±53,6 Hz, jitter (yüzde) 1,85 (1,115-7,27), shimmer (mutlak) 0,475 (0,394-0,829), gürültü harmonik oranı (GHO) 1,715±4,7 idi. Ortalama temel frekans, jitter, shimmer ve GHO içeren MDVP parametreleri ile SHE skorları arasında korelasyon izlenmedi (r=0,086; -0,018; 0,002; ve 0,083) (p>0,05).

Sonuç:

SHE-10 skorları ile MDVP parametreleri arasında korelasyon izlenmemiştir ve bu araçların birbirleri yerine kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ses analizi, ses handikap endeksi, çok boyutlu ses programı

Tam Metin (İngilizce)