Orijinal Araştırma

Süt Dişi Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Farklı Tekniklerle Kriyoprezervasyonu

10.4274/jarem.galenos.2023.63497

  • Tolga Akkoç
  • Deniz Genç
  • Tunç Akkoç

Gönderim Tarihi: 21.01.2023 Kabul Tarihi: 27.03.2023 J Acad Res Med 2023;13(1):16-22

Amaç:

Mezenkimal kök hücreler (MKH’ler) deneysel ve klinik çalışmalarda izolasyonlarından hemen sonra kullanılmamaktadır. Geleneksel dondurma ve çözme işlemleri, MKH’lerin hücre canlılığını veya immünolojik özelliklerini etkileyebilir. Bu çalışmada, farklı dondurma yöntemlerinin insan dökülen süt dişi (SHED) kaynaklı MKH'nin canlılık, farklılaşma potansiyeli ve immünolojik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır.

Yöntemler:

SHED kaynaklı MKH'ler, 8-12 yaş arası sağlıklı deneklerin SHED’lerinden izole edilmiştir. Üçüncü pasaja gelen hücreleri, farklı konsantrasyonlarda dimetil sülfoksit, trehaloz, etilen glikol veya PVP40 içeren üç farklı dondurma solüsyonu ile donduruldu. Çözdürüldükten sonra hücreler, hücre canlılığı açısından analiz edildi ve mononükleer hücrelerle birlikte kültür edildi ve lenfosit çoğalma hızı ve immünolojik özelliklerin değerlendirilmesi için hücre canlılığı açısından analiz edildi.

Bulgular:

Trehaloz ve etilen glikol içeren kriyoprotektan solüsyonlarıyla gerçekleştirilen dondurma yöntemleri konvansiyonel hücre dondurma yöntemlerine göre lenfosit proliferasyonu baskılanmış, hücre canlılığı oranları artmıştır (p<0,05).

Sonuç:

Trehaloz, etilen glikol veya PVP40 içeren kriyoprotektan solüsyonlar hücre dondurma işlemi için daha uygundur.

Anahtar Kelimeler: Mezenkimal kök hücreler, kriyoprezervasyon, kriyoprotektan ajanlar

Tam Metin (İngilizce)