Özgün Araştırma

Subakromial Sıkışma Sendromlu Hastalarda D Vitaminin Etkileri

10.5152/jarem.2019.2126

  • Meltem Vural
  • Sedef Ersoy
  • Burcu Önder
  • Ayşe Nur Bardak
  • Betül Yavuz Keleş
  • Meltem Vural
  • Sedef Ersoy
  • Burcu Önder
  • Ayşe Nur Bardak

Gönderim Tarihi: 29.04.2018 Kabul Tarihi: 10.07.2018 J Acad Res Med 2019;9(2):61-65

Amaç:

Subakromial sıkışma sendromu, klinikte omuz ağrısının en sık nedenlerinden biridir. Vitamin D eksikliği, birçok hastalıkta ağrı ve fonksiyon kaybına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, subakromial sıkışma sendromu tanısı olan hastalarda, D vitaminin klinik özellikler, ağrı ve dizabilite ile ilişkisini araştırmaktır.

Yöntemler:

Subakromial sıkışma sendromu tanısı ile başvurmuş olan hastaların yaş, cinsiyet, etkilenen taraf, hastalık süresi, 25-OH vitamin D ve diğer laboratur bulguları ile omuz hareket açıklıkları, omuz ağrıları için Vizuel Analog Skala (VAS) ve Kol-omuz-el dizabilite (DASH) anketinden aldıkları skorları hasta dosyalarından kaydedildi. Hastalar, 25-OH vitamin D düzeylerine göre 3 gruba ayrıldı (Grup 1: <10ng/mlt, Grup 2: 10-20 ng/mlt, Grup 3: <20ng/mL). Hastaların 25-OH vitamin D düzeyleri ile demografik ve klinik özellikleri arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya seksen hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 51,99±11,14 yıldı. Çalışmaya dahil edilen hastaların elli beşi kadın, yirmi beşi erkekti. Ortalama semptom süresi 6,32 aydı. Grup 1’de VAS, Grup 3’e göre anlamlı şekilde yüksekti. DASH skorları ve eklem hareket açıklıkları incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmedi. Ayrıca VAS ile 25-OH vitamin D arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı korelasyon saptandı.

Sonuç:

Bu çalışma ile, subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda vitamin D’nin ciddi eksikliğinin omuz ağrısı ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu yüzden şiddetli ağrısı olan subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda D vitamini düzeyi de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Subakromial sıkışma sendromu, D vitamini, ağrı, dizabilite