Özgün Araştırma

Subklinik Hipotiroidizm ve Ötiroid Guatrlı Hastalarda Mide Boşalma Zamanının Değerlendirilmesi

10.4274/jarem.galenos.2024.97268

  • Şule Ceylan

Gönderim Tarihi: 30.04.2023 Kabul Tarihi: 15.01.2024 J Acad Res Med 2024;14(1):1-5

Amaç:

Ötiroid guatr varlığında ve subklinik hipotiroidi durumunda tedavisiz takipleri yapılan hastalarda üst gastrointestinal yakınmalar sık görülmektedir. Çalışmamızda dispepsisi bu hastalarda radyonüklid görüntüleme ile gastroparezi değerlendirilmektedir.

Yöntemler:

Bu retrospektif çalışmaya toplam 56 yetişkin hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 70,88±2,33 olarak hesaplandı. Yirmi dokuz hastada ötiroid guatr, 27 hastada subklinik hipotiroidi görüldü. Tüm hastalara sıvı mide boşalma sintigrafisi testi uygulandı. Tüm hastalara tiroid fonksiyon testleri, tiroid ultrasonografisi ve vücut kitle indeksi değerlendirmeleri yapıldı. Sintigrafik görüntülerde antrum ve fundusu içeren ilgi alanları çizildi ve zaman-aktivite eğrileri elde edildi.

Bulgular:

Sıvı mide boşalma sintigrafisi ile mide boşalma yarı süresi hesaplandı. Bu değer subklinik hipotiroidili hastalarda ötiroid guatrlı hastalara göre anlamlı olarak daha uzun bulundu (p=0,033). On yedi subklinik hipotiroidi hastasında (%63) ve ötiroid guatr tanısı alan 10 (%34,5) hastada mide boşalması uzamıştı.

Sonuç:

Sıvı mide boşalma sintigrafisi gastroparezi şüphesi olan yaşlı hasta gruplarında kolay uygulanabilmesi ve kısa sürmesi nedeniyle tercih edilebilir. Tedavisiz izlenen subklinik hipotiroidizm ve ötiroid guatr olgularında gastroparezi varlığına bağlı olarak mide boşalma süresinin uzamasının saptanması tedaviyi planlamada yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Mide boşalması, guatr, dispepsi, tiroid fonksiyon testleri, radyonüklid görüntüleme

Tam Metin (İngilizce)