Özgün Araştırma

Tension-Free Vajinal Tape Başarısızlığını Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

10.5152/jarem.2018.1899

  • Ceyhun Cenk
  • Aysu Akça
  • Nadiye Dugan
  • Berna Arslan Çetin

Gönderim Tarihi: 04.01.2018 Kabul Tarihi: 09.03.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):129-132

Amaç:

Stress ve stress komponenti belirgin mikst inkontinansın cerrahi tedavisinde etkin bir yöntem olan tension-free vajinal tape (TVT)’in başarısızlığını etkileyen risk faktörlerini belirlemek.

Yöntemler:

Hastanemizde 2012-2016 yılları arasında stress ve mikst inkontinans nedeniyle TVT operasyonu yapılmış ve takipten çıkmayan 195 hasta dahil edildi. Postoperatif ayakta ıkınmakla idrar kaçırması düzelen ve düzelmeyen hastalar yaş, parite, vücut kitle indeksi (VKİ), menapozal durum, inkontinans tipi, valsalva ile idrar kaçırma basıncı (VLPP) ve ameliyattan sonra geçen süre açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Preoperatif ayakta ıkınmayla idrar kaçıran 195 hastanın postoperatif dönemde %24,6’sında idrar kaçırma devam etmiştir. TVT sonrası kontinant olan grup ile başarısız olan grup arasında yaş, VKİ, takip süresi, menopoz durumu açısından anlamlı fark saptanmazken, mikst tip idrar kaçırma ve düşük VLPP değerleri (VLPP≤60cm H2O) TVT sonrası başarısızlık için bağımsız risk faktörleri olarak saptanmışlardır (p<0,05).

Sonuç:

Preoperatif intrensek sfinkter yetmezliği VLPP≤60 cmH2O ve mikst inkontinans, TVT ameliyatı sonrası başarısızlığı artıran faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Risk faktörleri, başarısızlık, idrar inkontinansı, tension-free vajinal tape